วันที่ กำหนดการ สถานที่ ข่าวสาร/สรุปประเด็นสำคัญ สื่อ/เอกสารประกอบ
การเสวนาเพื่อระดมความคิดเห็น เรื่อง บรรทัดฐานในการใช้สิทธิและเสรีภาพผ่านสื่อ (Digital) เอกสารประกอบ - หัวข้อ “Freedom of Speech”

เอกสารประกอบ - หัวข้อ “นิยามศัพท์”
สิงหาคม 2560
22-23 สิงหาคม 2560 งานสัมมนา Digital Law and Digital Content for Thailand 4.0 ห้อง Sarocha ชั้น 3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด, กรุงเทพ เอกสารประกอบ - หัวข้อ "Creative Commons and potential applications of Creative Commons for Thailand" by Ms.Jane Park

เอกสารประกอบ - หัวข้อ "The Impact of Law and Regulation on Digital Technologies in Thailand" by Prof. Dr. Urs Gasser
11 สิงหาคม 2560 ประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานที่เกี่ยวกับการจัดทำใบรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 21 สพธอ.
กันยายน 59
1 กันยายน 2559 ประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานที่เกี่ยวกับการจัดทำใบรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 21 สพธอ. ข่าวสาร-ETDA เปิดเวทีประชาคมรับความเห็น ก่อนออก 3 Recommendation ด้านมาตรฐาน เอกสารประกอบ - ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยการจัดทำหนังสือรับรองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

การทำประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
สิงหาคม 59
17 สิงหาคม 2559 การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

จัดโดย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สนับสนุนโดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ชั้น 21 สพธอ. เอกสารประกอบ - การสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กรกฎาคม 59
7 กรกฎาคม 2559 แนวทางการจัดตั้ง Computer Security Incident Response Team (CSIRT) เพื่อเตรียมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ (CSIRT Building Recommendations for Handling Cyber Threats) ชั้น 21 สพธอ. ข่าวสาร-เห็นพ้องสร้างทีม ตั้งรับภัยไซเบอร์-ร่วมแชร์ข้อมูลระหว่างองค์กร ระงับเหตุก่อนลุกลาม Video
พฤษภาคม 59
27 พฤษภาคม 2559 ปาฐกถาพิเศษและเสวนา "Cyber Security, Privacy and Data Protection" งาน Digital Thailand 2016 ห้อง Auditorium ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ข่าวสาร-ยักษ์ใหญ่ชี้ Cybersecurity & Privacy ทุกฝ่ายต้องร่วมมือ คนใช้ต้องตระหนักรู้

สรุปประเด็นสำคัญ - สรุปประเด็นสำคัญ "Cyber Security, Privacy and Data Protection"
25 พฤษภาคม 2559 Open Forum หัวข้อ How to write Thai place names in English เขียนชื่อสถานที่ไทยให้เป็นภาษาอังกฤษ...อย่างไรกันดี ชั้น 21 สพธอ. ข่าวสาร-หลักเกณฑ์จดทะเบียนชื่อสถานที่ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ สำคัญต่อเศรษฐกิจดิจิทัล

เอกสารประกอบ - 1_OpenForum_ผอ.แสงจันทร์
[PDF][PPTX]

เอกสารประกอบ - 2_Openforum_monthika
[PDF][PPTX]

เอกสารประกอบ - 3_OpenForum_Krit
[PDF][PPTX]

เอกสารประกอบ - 4_Romanization-Problems
[PDF][PPTX]
มีนาคม 59
23 มีนาคม 2559 Operation Creative for Thailand ร่วมด้วยช่วยกัน...เว็บไซต์ปลอดภัย ชั้น 21 สพธอ. ข่าวสาร-เวที ETDA ชูประเด็น ความคิดสร้างสรรค์สำคัญ ต้องร่วมมือกันคุ้มครอง Video
เอกสารประกอบ - The Impact of High Risk Advertising on Thai Social Values.
กุมภาพันธ์ 59
24 กุมภาพันธ์ 2559 Open Forum หัวข้อ JoomlaTalk #9 - Joomla! Security แนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัยเว็บไซต์ Joomla! ชั้น 21 สพธอ.
17 กุมภาพันธ์ 2559 Open Forum หัวข้อ Social Network Guidelines for Sustainable Digital Economy แนวทางการใช้ Social Network เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่ยั่งยืน ชั้น 21 สพธอ. ข่าวสาร-“โซเชียลเน็ตเวิร์ก” ดาบสองคมในองค์กร ใช้อย่างไรให้ได้ประโยชน์
มกราคม 59
20 มกราคม 2559 Open Forum หัวข้อ มาตรฐานและแนวปฏิบัติพื้นฐาน: การจัดเก็บและตรวจวิเคราะห์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกระบวนการยุติธรรมไทย (Fundamental standards and practices: Electronic data collection and analysis for judicial process) ชั้น 21 สพธอ. ข่าวสาร-ดิจิทัลฟอเรนสิกส์ไทย ต้องการคู่มือมาตรฐาน สำคัญต่อเศรษฐกิจดิจิทัล Video
เอกสารประกอบ - ข้อเสนอแนะมาตรฐานการจัดการอุปกรณ์ดิจิทัลในงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน
พฤศจิกายน 58
26 พฤศจิกายน 2558 งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ ASIANSIL 5th Biennial Conference 2015 ชั้น 21 สพธอ. ข่าวสาร-งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ ASIANSIL 5th Biennial Conference 2015 เอกสารประกอบ - สุรางคณา วายุภาพ ผอ.สพธอ.
เอกสารประกอบ - Prof. Avv. Giusella Finocchiaro
เอกสารประกอบ - Mr. Kuek Yu-Chuang
สรุปสาระสำคัญ ติดตามได้เร็ว ๆ นี้

วีดิโอ 26 พ.ย. 58
วีดิโอ 27 พ.ย. 58
กันยายน 58
19 กันยายน 2558 1st Cyber SEA Games: Thailand CTF 2015 ก้าวแรกสู่ Cyber SEA Games ชั้น 21 สพธอ. ข่าวสาร-หลายภาคส่วนหนุนเวที CTF ประลองแข่งขัน-ดันสู่มือโปรด้านCybersecurity Video
5 กันยายน 2558 ทำอย่างไรให้หาของง่าย ขายของดี มีช่องทางจ่ายเงินสะดวก ยกระดับการค้าไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ชั้น 21 สพธอ. ข่าวสาร-รัฐ-เอกชน เร่งจัดทำมาตรฐาน เพื่อพร้อมแข่งขันบนเวทีโลก Video
สิงหาคม 58
29 สิงหาคม 2558 ใช้โดรน (Drone) อย่างไร ให้โดนใจ ไม่โดนดี ชั้น 21 สพธอ. สรุปประเด็นสำคัญ-ใช้โดรน (Drone) อย่างไรให้โดนใจ ไม่โดนดี”

ข่าวสาร-ETDA เปิดพื้นที่แชร์เรื่อง Drone รับกฎใหม่ที่เพิ่งประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา-หลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๘
Video
22 สิงหาคม 2558 กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่: อะไรแชร์ได้หรือไม่ได้บนโลกออนไลน์ ชั้น 21 สพธอ. ข่าวสาร-ETDA เปิดเวทีวิพากษ์ กม.ลิขสิทธิ์ อะไรแชร์ได้ แชร์ไม่ได้เพื่อสรรค์สร้างสังคมดิจิทัลที่น่าอยู่ Video
8 สิงหาคม 2558 Netiquette: อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจผ่านการสื่อสารออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ชั้น 21 สพธอ. ข่าวสาร-ETDA ร่วมหนุนการสื่อสารออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อสรรค์สร้างสังคมดิจิทัลที่น่าอยู่ Video
กรกฎาคม 58
25 กรกฎาคม 2558 Localization ... How to get the next million Thai online users?

ร่วมกับ สำนักโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ สพธอ.
ชั้น 21 สพธอ. ข่าวสาร-ใช้ชื่อโดเมนและอีเมลภาษาไทย เพิ่มโอกาสคนไม่รู้ภาษาอังกฤษสู่โลกออนไลน์ Video
18 กรกฎาคม 2558 ICANN 101: มาทำความรู้จัก ICANN องค์กรผู้ดูแลโดเมนและอินเทอร์เน็ตของโลก ชั้น 21 สพธอ. ข่าวสาร-เสียงของ Multi-stakeholders ไทย ร่วมกำหนดทิศทางอินเทอร์เน็ตได้ Video
11 กรกฎาคม 2558 แนวทางการจัดการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจใช้เป็นหลักฐานในคดี

(Handling Electronic Data That May be Used as Evidence)

ร่วมกับ Orion Investigations Co., Ltd. และ ThaiCERT
ชั้น 21 สพธอ. ข่าวสาร-ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล คนต้องพร้อม วิธีต้องใช่ ทุกฝ่ายต้องร่วมมือ Video
เอกสารประกอบ - ข้อเสนอแนะมาตรฐานการจัดการอุปกรณ์ดิจิทัลในงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน
08 กรกฎาคม 2558 ETDA High Level Roundtable : “Digital Economy for Our Future” ชั้น 21 สพธอ. ข่าวสาร-ETDA High-Level Roundtable on Digital Economy for Our Future

เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

สรุปประเด็นสำคัญ
ภาษาไทย (Thai version)
ภาษาอังกฤษ (English version)
เอกสารประกอบ-“Digital Eco-System” by Ms. Andrea Millwood Hargrave

เอกสารประกอบ-“Australia in the Digital Economy” by Ms.Nerida O'Loughlin

เอกสารประกอบ-“Making the Economy a Digital Economy”
“TRPC Going Digital Report”
“Data-Driven Innovation” by Ms. Ann Lavin


Video
4 กรกฎาคม 2558 Check ก่อน Share: ข้อมูลบนโซเชียลมีเดีย ข้อมูลลับเฉพาะ หรือ ข้อมูลผิดเพี้ยน

ร่วมกับ ThaiCERT
ชั้น 21 สพธอ. ข่าวสาร-Check ก่อน Share… ไม่เสี่ยงผิดกฎหมาย Video
มิถุนายน 58
27 มิถุนายน 2558 “ปัจจัยสำคัญและโอกาสในการแข่งขันของประเทศไทย ภายใต้เศรษฐกิจดิจิทัล”

ร่วมกับ Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand (JFCCT)
ชั้น 21 สพธอ. ข่าวสาร-ส่องตัวแปรสำคัญในโอกาสการแข่งขันภายใต้เศรษฐกิจดิจิทัล Video
20 มิถุนายน 2558 “กะเทาะเปลือกความคิด วิธีรับมือกับปัญหาธุรกิจอีคอมเมิร์ซไทยสู่ความเป็นสังคมออนไลน์ที่มั่นคงปลอดภัย” ชั้น 21 สพธอ. ข่าวสาร-ETDA คลายปมปัญหาซื้อขายออนไลน์ หวังดันกราฟอีคอมเมิร์ซไทยพุ่งทะยาน Video

เอกสารประกอบ-E-commerce Fraud
13 มิถุนายน 2558 “อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์กับความร่วมมือระหว่างประเทศ”

Cyber Crime and International Cooperation

ร่วมกับ INTERPOL Thailand และ ThaiCERT
ชั้น 21 สพธอ. ข่าวสาร-อาชญากรรมไซเบอร์พุ่ง ไทยเสี่ยงสูงเป็นฐานโจมตีที่อื่น ชี้ทุกฝ่ายต้องร่วมรับมือ Video

เอกสารประกอบ-HOW TO COMBAT CRIME IN CYBERSPACE : INTERNATIONAL COOPERATION IN DIFFERENT JURISDICTION
6 มิถุนายน 2558 “เปิดเพลงในร้านอาหาร, ใช้ภาพจาก Internet, แชร์ link จาก YouTube อย่างไรให้ถูกต้อง”

Fair use: on Copyright

ร่วมกับ สมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา (MPA) และ สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย (TECA)
ชั้น 21 สพธอ. ข่าวสาร-ETDA ร่วมชี้ช่อง ใช้งานลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัลอย่างไรให้ถูกต้อง Video
พฤษภาคม 58
23 พฤษภาคม 2558 สร้าง creative writer ในยุค digital content : “ใช้ Freedom of Speech อย่างไรในการเขียนให้ดี ไม่มีล่วงละเมิด” ชั้น 21 สพธอ. ข่าวสาร-ETDA จุดประกายนักเขียนออนไลน์ เขียนได้อย่างอิสระ แต่ต้องไม่ละเมิดเขา Video
16 พฤษภาคม 2558 การใช้ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้อง วิธีง่ายๆ สำหรับคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ชั้น 21 สพธอ. ข่าวสาร-ETDA และ BSA ห่วงภัยซอฟต์แวร์เถื่อน ล้วงข้อมูลส่วนบุคคล Video
9 พฤษภาคม 2558 “ในโลก Internet of Things ชีวิตต้องปรับเปลี่ยนไปทางไหน จึงจะอยู่รอด” แนวคิดและมุมมองจากงาน RSA Conference 2015 ชั้น 21 สพธอ. ข่าวสาร-ETDA เกาะติดเทรนด์ภัยไซเบอร์โลก แชร์ประสบการณ์ที่ไปร่วมงาน RSA Conference 2015 Video

เอกสารประกอบ-RSA Conference 2015
9 พฤษภาคม 2558 “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากเป็นกฎหมายกลางจะมีผลกระทบกับกฎหมายที่ใช้บังคับไปแล้วอย่างไรบ้าง” ชั้น 21 สพธอ. ข่าวสาร-สคก. เปิดร่างล่าสุด กม.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สายโทรคมนาคมและการแพทย์พอใจ ด้านธนาคารยังกังวล ETDA ชี้ต้องมีคู่มือการใช้ Video
เมษายน 58
25 เมษายน 2558 "นโยบายระดับภูมิภาคด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล"

(Regional Cybersecurity Framework and Digital Economy Development)
ชั้น 21 สพธอ. ข่าวสาร-ETDA สะท้อนเสียงหลายภาคส่วน สร้าง Cybersecurity ไทยให้พร้อม ก่อนดันนโยบายภูมิภาค Video

เอกสารประกอบ-Open Forum:Regional Cybersecurity Framework and Digital Economy Development

เอกสารประกอบ-The 3 Pillars and the 3 Foundations - AIM

เอกสารประกอบ-Asean ICT Masterplan 2015
4 เมษายน 2558 "การระงับข้อพิพาททางออนไลน์: หลักการ แนวคิด และสิ่งควรรู้สำหรับผู้ประกอบการในยุค Digital"

(Online Dispute Resolution: Principles and Things to know for Digital Entrepreneurs)

ร่วมกับ United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)
และ สถาบันอนุญาโตตุลาการ
ชั้น 21 สพธอ. ข่าวสาร-เปิดมุมมอง ODR โลก ระงับข้อพิพาทออนไลน์เพื่อส่งเสริมดิจิทัลคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน Video

เอกสารประกอบ-Online Dispute Resolution Law and Practice in China

เอกสารประกอบ-Online Dispute Resolution (ODR)
3 เมษายน 2558 งานประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on the UN Electronic Communications Convention: a legal tool to promote cross-border electronic commerce

ร่วมกับ United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) และ ESCAP จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ห้องประชุมสหประชาชาติ (UNCC) กรุงเทพฯ ข่าวสาร-งานประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on the UN Electronic Communications Convention: a legal tool to promote cross-border electronic commerce เอกสารประกอบ-Mr. Luca Castellani, United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)

เอกสารประกอบ-Dr. Hong Xue, Institute for Internet Policy & Law (IIPL), Beijing Normal University

เอกสารประกอบ-Ms. Nguyen Dieu Huong, Division of International Cooperation, Vietnam E-Commerce and Information Technology Agency (VECITA)

เอกสารประกอบ-Mrs. Surangkana Wayuparb, Electronic Transactions Development Agency (Public Organization)

เอกสารประกอบ-Mr. Chavalit Uttasart, Electronic Transactions Development Agency (Public Organization)

เอกสารประกอบ-Mr. Thaweelap Rittapirom, Bangkok Bank Public Company Limited

เอกสารประกอบ-United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts (New York, 2005)
มีนาคม 58
28 มีนาคม 2558 “โครงสร้างและนโยบายในการดำเนินงานด้านโทรคมนาคมเพื่อสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล”

(Hard and Soft Infrastructure for an efficient and effective telecoms sector: the broadband services enabler for Digital Economy)

ร่วมกับ Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand (JFCCT)


ชั้น 21 สพธอ. ข่าวสาร-จับตา! การจัดการโทรคมนาคมไทย ตอบโจทย์นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลหรือไม่? Video

เอกสารประกอบ-Hard and Soft Infrastructure for an efficient and effective telecoms sector: the broadband services enabler for Digital Economy
21 มีนาคม 2558 ผลกระทบของการโฆษณา (ไม่ดี) บนอินเทอร์เน็ตต่อเยาวชนในยุคดิจิทัล”

“High Risk Advertising and the Piracy Ecosystem Its Impact on Youth in the Digital Age

ร่วมกับ MPA


ชั้น 21 สพธอ. ข่าวสาร-ETDA จับมือ MPA ชี้ภัยเว็บเถื่อน พบโฆษณาสื่อลามก การพนัน แซงเพื่อนบ้าน Video

เอกสารประกอบ-ผลกระทบของการโฆษณาความเสี่ยงสูงที่มีต่อค่านิยมของสังคมไทย: บทบาทของเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์ (ภาษาไทย)

เอกสารประกอบ-The Impact of High Risk Advertising on Thai Social Values: The Role of Piracy Websites (ภาษาอังกฤษ)
14 มีนาคม 2558 “หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการปรับเปลี่ยน หลังรับฟังเสียงสะท้อน...ใช่...หรือ...ไม่ใช่?” ชั้น 21 สพธอ. ข่าวสาร-ETDA กางหลักการ ร่าง กม.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ตอบโจทย์แล้วหรือไม่? Video
7 มีนาคม 2558 “ความยินยอมกับสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ยอมให้เก็บ ยอมให้ใช้ ยอมอย่างไรให้เป็นธรรม ไม่จำยอม” ชั้น 21 สพธอ. ข่าวสาร-ETDA ถกเข้ม! 4 แนวทางการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนตัว แค่ไหนถึงเป็นธรรม Video
กุมภาพันธ์ 58
28 กุมภาพันธ์ 2558 “ข้อมูลรักษาพยาบาล:ปิดอะไรเปิดตอนไหนให้ผู้ป่วยได้ประโยชน์?

ร่วมกับ Thai Netizen Network
ชั้น 21 สพธอ. ข่าวสาร-ETDA จับมือ เครือข่ายพลเมืองเน็ต ถกประเด็น “ข้อมูลผู้ป่วย” ปิดอะไร? เปิดตอนไหน? Video
21 กุมภาพันธ์ 2558 “กฎหมาย แนวปฏิบัติและจรรยาบรรณ ว่าด้วยการตรวจสอบช่องโหว่ระบบสารสนเทศ” (ควร/ไม่ควร ผิด/ไม่ผิด)

ร่วมกับ สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA)
ชั้น 21 สพธอ. ข่าวสาร-ETDA ระดมสมอง ทางออกของจรรยาบรรณเจาะช่องโหว่ระบบไอที ผิด ไม่ผิด? Video
7 กุมภาพันธ์ 2558 “ถ้า Critical Infrastructure บ้านเราถูกเจาะ เราจะรับมือและเคลียร์ปัญหานี้ร่วมกันอย่างไร” ชั้น 21 สพธอ. ข่าวสาร-“ถ้า Critical Infrastructure บ้านเราถูกเจาะระบบ เราจะรับมือและเคลียร์ปัญหานี้ร่วมกันอย่างไร” Video
มกราคม 58
31 มกราคม 2558 “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” เกือบ 17 ปีที่รอคอย ทาอย่างไรให้เป็นธรรมและไม่เป็นภาระเกินไป ชั้น 21 สพธอ. ข่าวสาร-ETDA เปิดบ้านถกประเด็น…คนไทยเห็น privacy สำคัญจริงหรือ? ในเมื่อยอมแลกข้อมูลส่วนตัวกับกาแฟเพียงแก้วเดียว Video
24 มกราคม 2558 "ร่วมปฏิรูปกฎหมาย ร่วมให้ความเห็น เพื่อเดินหน้าประเทศไทย" ชั้น 21 สพธอ. ข่าวสาร-สรุปประเด็นสำคัญจากงาน Open Forum : ICT Law Center under ETDA ภายใต้หัวข้อ “ร่วมปฏิรูปกฎหมาย ร่วมให้ความเห็น เพื่อเดินหน้าประเทศไทย”

สรุปประเด็นสำคัญ
Video

เอกสารประกอบ-ร่วมปฏิรูปกฎหมาย ร่วมให้ความเห็น เพื่อเดินหน้าประเทศไทย
ธันวาคม 57
22 ธันวาคม 2557 “ร่างกฏหมายลิขสิทธิ์ที่เพิ่งผ่าน สนช. ส่งผลดีอย่างไรต่อ Digital Economy” ชั้น 21 สพธอ. ข่าวสาร-ICT Law Center ถกประเด็นร่างกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เพิ่งผ่าน สนช. ส่งผลดีอย่างไรต่อ Digital Economy Video-ICT Law Center ถกประเด็นร่างกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เพิ่งผ่าน สนช. 1/3

Video-ICT Law Center ถกประเด็นร่างกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เพิ่งผ่าน สนช. 2/3

Video-ICT Law Center ถกประเด็นร่างกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เพิ่งผ่าน สนช. 3/3

เอกสารประกอบ-พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

เอกสารประกอบ-พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

เอกสารประกอบ-พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
กันยายน 57
23 กันยายน 2557 "Online Consumer Protection on e-Contract" (ก่อน Click คิดก่อน : ทาสัญญาอิเล็กทรอนิกส์อย่างไรให้มั่นใจมากยิ่งขึ้น) โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ข่าวสาร-ICT Law Center เปิดโลก e-Contract ถกทาสัญญาอิเล็กทรอนิกส์อย่างไรให้มั่นใจ เอกสารประกอบ-การก่อให้เกิดสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกอบ-การคุ้มครองผู้บริโภคในการทาสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประเด็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และการดาเนินการระงับข้อพิพาท ที่เกิดจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
17 กันยายน 2557 "เจาะประเด็น Internet Governance ในเวทีโลก เขาว่ากันอย่างไร ย้อนดูประเทศไทย โอกาส ธุรกิจ ความเสี่ยงในโลกออนไลน์" โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ข่าวสาร-ETDA เปิดเวที ICT Law Center Forum เจาะ Internet Governance ในเวทีโลก เขาว่ากันอย่างไร เอกสารประกอบ-แนวการบริหารความเสี่ยงทางกฎหมายสาหรับผู้ให้บริการสื่อออนไลน์

เอกสารประกอบ-ละเมิดหรือไม่? บนโลกออนไลน์กับ Creative Commons
ICT LAW CENTER  ขอเชิญร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูล ของ สพธอ.

    * ท่านมีความพึงพอใจในช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมาย/คู่มือ/แนวปฏิบัติ ที่ สพธอ. จัดเตรียมไว้ มากน้อยเพียงใด