2017-07-14 08:00:00

เสวนาเพื่อระดมความคิดเห็น เรื่อง บรรทัดฐานในการใช้สิทธิและเสรีภาพผ่านสื่อ (Digital)

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็ทรอกนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และร่วมกันหาคำตอบ ในงานเสวนาเพื่อระดมความคิดเห็น เรื่อง บรรทัดฐานในการใช้สิทธิและเสรีภาพผ่านสื่อ (Digital)

 

กลุ่มเป้าหมาย

หัวข้อการเสวนา

กำหนดการ

สรุปผลการจัดกิจกรรม

เวทีทั่วไป

กลุ่มผู้นำภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

มุมมองของกลุ่มคนรุ่นใหม่

มุมมองของกลุ่มคนรุ่น BabyBoomer

มุมมองของกลุ่มทางการเมืองต่างๆ

Security& Privacy

การบังคับใช้กฎหมาย

 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ฝั่งห้องเรียน สถาบันพระปกเกล้า ณ สถาบันพระปกเกล้าเวลา 08.00-13.-30 น. (เอกสารแนบ 1)

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เวลา 08.00-13.30 น. (เอกสารแนบ 2)

·         สรุปผลการจัดเวทีวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
(เอกสารแนบ)

·         สรุปผลการจัดเวทีวันที่ 12 มกราคม 2561
(เอกสารแนบ 2-1)

 

Security& Privacy

การบังคับใช้กฎหมาย

 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สโมสรโปโลคลับ เวลา 18.00-21.00 น.

·         สรุปผลการจัดเวทีวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
(เอกสารแนบ 2-2)

กลุ่มทางการเมืองและกลุ่มคนรุ่นใหม่

มุมมองของกลุ่มคนรุ่นใหม่

มุมมองของกลุ่มทางการเมืองต่างๆ

Security& Privacy

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องอินฟินิตี้ 2 ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี กรุงเทพฯ เวลา 09.00-16.00 น. (เอกสารแนบ 3)

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ TCDC กรุงเทพฯ เวลา 9.30-17.20 น. (เอกสารแนบ 4)

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง Turquoise ชั้น 8 โรงแรมเอทัส ลุมพินี กรุงเทพฯ เวลา 09.00-16.00 น. (เอกสารแนบ 5)

 

·         สรุปผลการจัดเวทีวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
(เอกสารแนบ 3-1)

·         สรุปผลการจัดเวทีวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560
(เอกสารแนบ 4-1)

·         สรุปผลการจัดเวทีวันที่ 14 ธันวาคม 2560
(เอกสารแนบ 5-1)

 

มุมมองของกลุ่มทางการเมืองต่างๆ

Security& Privacy

การบังคับใช้กฎหมาย

 

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ สถาบันพระปกเกล้า เวลา 9.00-12.00 น. (เอกสารแนบ 6)

·         สรุปผลการจัดเวทีวันที่ 19 ธันวาคม 2560
(เอกสารแนบ 6-1)

 

มุมมองของกลุ่มคนรุ่นใหม่

มุมมองของกลุ่มคนรุ่น BabyBoomer

มุมมองของกลุ่มทางการเมืองต่างๆ

Security& Privacy

การบังคับใช้กฎหมาย

วันที่ 18 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เวลา 13.00 – 18.00 น. (เอกสารแนบ 7)

 

·         สรุปผลการจัดเวทีวันที่ 18 มกราคม 2561
(เอกสารแนบ 7-1)

 

กลุ่มสื่อ

มุมมองของกลุ่มคนที่นำเสนอข่าวทางออนไลน์ & ประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม

 

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ เวลา 08.30–12.00 น. (เอกสารแนบ 8)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ เวลา 12.00–16.00 น. (เอกสารแนบ 9)

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ เวลา 08.30–12.00 น. (เอกสารแนบ 10)

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ เวลา 08.30–12.00 น. (เอกสารแนบ 11)

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ เวลา 12.00–16.00 น. (เอกสารแนบ 12)

·         สรุปผลการจัดเวทีวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30–12.00 น. (เอกสารแนบ 8-1)

·         สรุปผลการจัดเวทีวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.00–16.00 น. (เอกสารแนบ 9-1)

·         สรุปผลการจัดเวทีวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 (เอกสารแนบ 10-1)

·         สรุปผลการจัดเวทีวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30–12.00 น. (เอกสารแนบ 11-1)

·         สรุปผลการจัดเวทีวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.00–16.00 น. (เอกสารแนบ 12-1)

กลุ่ม Baby Boomer

มุมมองของกลุ่มคนรุ่น BabyBoomer

มุมมองของกลุ่มทางการเมืองต่างๆ

Security& Privacy

การบังคับใช้กฎหมาย

·         วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เวลา 13.00-18.00 น. (เอกสารแนบ 13)

·         วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี เวลา 08.00-13.00 น. (เอกสารแนบ 14)

·         สรุปผลการจัดเวทีวันที่ 12 มกราคม 2561เวลา 13.00-18.00 น. (เอกสารแนบ 13-1)

·         สรุปผลการจัดเวทีวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 08.00-13.00 น. (เอกสารแนบ 14-1)

 

 

เวทีสาธารณะ ๖ ภูมิภาค

ภาคเหนือ

มุมมองของกลุ่มคนรุ่นใหม่

มุมมองของกลุ่มคนรุ่น BabyBoomer

มุมมองของกลุ่มทางการเมืองต่างๆ

Security& Privacy

การบังคับใช้กฎหมาย

 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 08.00-13.30 น.

(เอกสารแนบ 15)

·         สรุปผลการจัดเวทีวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

(เอกสารแนบ 15-1)

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มุมมองของกลุ่มคนรุ่นใหม่

มุมมองของกลุ่มคนรุ่น BabyBoomer

มุมมองของกลุ่มทางการเมืองต่างๆ

Security& Privacy

การบังคับใช้กฎหมาย

 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เวลา 08.00-13.30 น. (เอกสารแนบ 16)

·         สรุปผลการจัดเวทีวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

(เอกสารแนบ 16-1)

 

ภาคเหนือตอนล่าง

มุมมองของกลุ่มคนรุ่นใหม่

มุมมองของกลุ่มคนรุ่น BabyBoomer

มุมมองของกลุ่มทางการเมืองต่างๆ

Security& Privacy

การบังคับใช้กฎหมาย

 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม เดอะแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก เวลา 08.00-13.30 น.

(เอกสารแนบ 17)

·         สรุปผลการจัดเวทีวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

(เอกสารแนบ 17-1)

 

ภาคกลางตอนล่าง + กรุงเทพฯ

มุมมองของกลุ่มคนรุ่นใหม่

มุมมองของกลุ่มคนรุ่น BabyBoomer

มุมมองของกลุ่มทางการเมืองต่างๆ

Security& Privacy

การบังคับใช้กฎหมาย

 

วันที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เวลา 08.00-13.30 น.

(เอกสารแนบ 18)

·         สรุปผลการจัดเวทีวันที่ 5 สิงหาคม 2560

(เอกสารแนบ 18-1)

 

ภาคใต้

มุมมองของกลุ่มคนรุ่นใหม่

มุมมองของกลุ่มคนรุ่น BabyBoomer

มุมมองของกลุ่มทางการเมืองต่างๆ

Security& Privacy

การบังคับใช้กฎหมาย

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมหรรษา เจบี จังหวัดสงขลา เวลา 08.00-13.30 น. (เอกสารแนบ 19)

·         สรุปผลการจัดเวทีวันที่ 7 สิงหาคม 2560

(เอกสารแนบ 19-1)

 

ภาคตะวันออก

มุมมองของกลุ่มคนรุ่นใหม่

มุมมองของกลุ่มคนรุ่น BabyBoomer

มุมมองของกลุ่มทางการเมืองต่างๆ

Security& Privacy

การบังคับใช้กฎหมาย

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี เวลา 13.00-18.00 น. (เอกสารแนบ 20)

·         สรุปผลการจัดเวทีวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561เวลา เวลา 13.00-18.00 น.

(เอกสารแนบ 20-1)

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ICT LAW CENTER  ขอเชิญร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูล ของ สพธอ.

    * ท่านมีความพึงพอใจในช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมาย/คู่มือ/แนวปฏิบัติ ที่ สพธอ. จัดเตรียมไว้ มากน้อยเพียงใด