2015-04-22 09:21:05

นโยบายระดับภูมิภาคด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล Regional Cybersecurity Framework and Digital Economy Development

Open Forum: ICT Law Center, a member of ETDA ร่วมกับ ไทยเซิร์ต

เปิดบ้านเชิญท่านเข้าร่วมล้อมวงคุยกันเรื่อง

 

นโยบายระดับภูมิภาคด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

Regional Cybersecurity Framework and Digital Economy Development

 

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ ห้อง Open Forum ชั้น 21 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ อาคารบี ถนนพระรามเก้า กรุงเทพฯ

 

คุณเคยถามคำถามแบบนี้หรือไม่

 • มั่นใจกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แค่ไหน เมื่อประเทศกำลังก้าวสู่ DE
 • ทำธุรกิจข้ามประเทศในยุคดิจิทัล ต้องยึดกฎเกณฑ์ประเทศไหน
 • หากทั้งภูมิภาคต้องใช้ Regional Cybersecurity Framework เดียวกัน ควรจะครอบคลุมเรื่องอะไร   

 

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมความสำเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างกว้างขวางในชีวิตประจำวันและทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กับคู่ค้าที่อยู่ห่างไกลข้ามประเทศ จำเป็นต้องมีการกำหนดนโยบายด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทั้งในระดับชาติและภูมิภาคเพื่อปกป้องสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ลดโอกาสการเกิดภัยคุกคามหรืออาชญากรรมทางไซเบอร์ที่สามารถส่งผลกระทบในวงกว้างและรวดเร็ว

 • Risk management
 • Security Evolution
 • Multi-stakeholders
 • Standards and laws
 • Education
 • Social concerns
 • Computer security incident response team
 • Coordination & partnership
 • Information sharing
 

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ

 1. ว่าที่ ร.ต.สรายุทธ์ บุญเลิศกุล              นายกสมาคมผู้ประกอบการโทรคมนาคมไทย
 2. ดร.ภูมิ ภูมิรัตน                                   นักวิชาการอิสระ
 3. คุณจีรนุช เปรมชัยพร                        ผู้อานวยการมูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน
 4. Mr.Robert Fox                              Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand

                       

ดำเนินรายการโดย

                  คุณธงชัย แสงศิริ                    รองผู้อำนวยการสำนักความมั่นคงปลอดภัย สพธอ.

 

09.30 - 10.00 น.        ลงทะเบียน ทานขนมจิบกาแฟ

10.00 - 12.00 น.        ล้อมวงคุยกันสบาย ๆ หลักการ แนวคิด และสิ่งที่เสนอให้มีใน Regional Cybersecurity Framework

 

 

ลงทะเบียนออนไลน์ Click Here

หรือติดต่อสำรองที่นั่งที่ 02-123-1207 ต่อ 90742 (คุณเพ็ญนภา) หรือ [email protected]

www.etda.or.th หรือ http://ictlawcenter.etda.or.th

 

หมายเหตุ : แต่งกายตามสบาย (Casual), กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

แผนที่การเดินทาง

 

 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ICT LAW CENTER  ขอเชิญร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูล ของ สพธอ.

  * ท่านมีความพึงพอใจในช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมาย/คู่มือ/แนวปฏิบัติ ที่ สพธอ. จัดเตรียมไว้ มากน้อยเพียงใด