หลักสูตร Train the Trainer

เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ให้กับสายกระบวนการยุติธรรมด้านกฎหมายไอซีทีที่ต้องมีความเข้าใจความรู้พื้นฐานและความรู้เชิงลึก เพื่อประโยชน์ทั้งในขั้นตอนของผลทางกฎหมายของธุรกรรมทางออนไลน์ที่ทำ, ความน่าเชื่อถือของธุรกรรมเหล่านั้น

หลักสูตรระดับพื้นฐาน

การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่สนใจเป็นเสมือนการปูพื้นฐานให้ประชาชนทั้งที่มีบทบาทเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ตาม ได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และการป้องกัน

หลักสูตรระดับบริหาร

หลักสูตรอบรมระดับผู้บริหารเป็นการจัดอบรมให้แก่ผู้บริหารระดับต้นของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทางสายกฎหมาย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก ในแนวทางและเจตนารมณ์แห่งกฎหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

หลักสูตรระดับบริหารระดับสูง

หลักสูตรระดับบริหารระดับสูงเป็นการจัดอบรมให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ โดยมีเป้าประสงค์เบื้องต้นในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนการนำกฎหมายไปบังคับใช้ ประยุกต์ใช้ และนำสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

ICT LAW CENTER  ร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ ICT LAW CENTER
  1. ท่านมีความพึงพอใจกับการเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือไม่
  2. ท่านพอใจการใช้บริการส่วนใดมากที่สุด