Digital Economy

ตามกรอบนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ Digital Economy ต้องมีการพัฒนาและส่งเสริมพร้อมบูรณาการงาน 5 เสาสำคัญ ภารกิจหนึ่งที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ได้สนับสนุนคือ งานเสาที่ 2 “การพัฒนา Soft Infrastructure” ส่วนของกฎหมายโดยการจัดทำชุดร่างกฎหมายเพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “ชุดกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล” (Digital Economy) โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เสนอคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติเห็นชอบในหลักการร่างกฎหมายเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 และ วันที่ 6 มกราคม 2558 ตามลำดับ

 ดังนั้น เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงพัฒนาการของกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการตราชุดกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล ทาง ICT Law Center ภายใต้ สพธอ. จึงได้จัดทำข้อมูลสรุปที่มาและเหตุผลในการจัดทำกฎฆมายตลอดจนเนื้อหาสาระเกี่ยวกับร่างกฎหมายเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลค้นคว้าสำหรับผู้ที่สนใจได้ศึกษาอันจะช่วยสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับชุดกฎหมายดิจิทัลอันเป็นการสนองนโยบายในการพัฒนาประเทศต่อไป นอกจากข้อมูลกฎหมายที่ปรากฏในหน้าเว็บนี้แล้ว ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายและความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ผ่าน http://ictlawcenter.etda.or.th/activities ได้เช่นกัน

    แหล่งข้อมูลอ้างอิง :
  1. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
  2. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ความคืบหน้าของกฎหมาย

ร่างพระราชบัญญัติ ครม.รับหลักการ คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา ครม. พิจารณาเห็นชอบร่าง สนช. รับหลักการ กมธ. พิจารณาร่างกฎหมาย สนช. พิจารณารายมาตราและเห็นชอบร่างกฎหมาย ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การพิสูจน์การยืนยันตัวตนทางดิจิทัล)
ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม)

หมายเหตุ:    ผ่านการพิจารณาแล้ว
                     อยู่ระหว่างการพิจารณา

การดำเนินการตามมาตรา 77 ของ รธน.


ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....


ร่าง พ.ร.บ. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....
ICT LAW CENTER  ร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ ICT LAW CENTER
  1. ท่านมีความพึงพอใจกับการเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือไม่
  2. ท่านพอใจการใช้บริการส่วนใดมากที่สุด