ร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล

ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

เหตุผล:

เพื่อปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานของรัฐประเภทส่วนราชการภายใต้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีความพร้อมในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และลดความซ้ำซ้อนในอำนาจหน้าที่และภารกิจของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เสนอร่าง ฯ ต่อคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติเห็นชอบในหลักการร่างกฎหมายเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร:


ICT LAW CENTER  ขอเชิญร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูล ของ สพธอ.

    * ท่านมีความพึงพอใจในช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมาย/คู่มือ/แนวปฏิบัติ ที่ สพธอ. จัดเตรียมไว้ มากน้อยเพียงใด