Welcome to ICT Law Center ร่างกฎหมายดิจิทัล ร่างกฎหมายที่เสนอเข้า สนช. หนังสือ/บทความ
live

ยักษ์ใหญ่ชี้ Cybersecurity & Privacy ทุกฝ่ายต้องร่วมมือ คนใช้ต้องตระหนักรู้

ย้ำการเปลี่ยนโฉมหน้าไปสู่ดิจิทัล เป็นความท้าทายที่จะต้องพร้อมต่อสู้กับความเสี่ยง

หลักเกณฑ์จดทะเบียนชื่อสถานที่ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ สำคัญต่อเศรษฐกิจดิจิทัล

การไม่มีเกณฑ์ที่แน่นอน ส่งผลอย่างมากต่อการทำธุรกรรมออนไลน์ในมาตรฐานสากล ซึ่งจำเป็นต้องใช้รหัสสถานที่เพื่อการค้าและการขนส่ง

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554

กฎหมาย ICT

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 • พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554

How to write Thai place names in English  เขียนชื่อสถานที่ไทยให้เป็นภาษาอังกฤษ...อย่างไรกันดี

กิจกรรม

How to write Thai place names in English เขียนชื่อสถานที่ไทยให้เป็นภาษาอังกฤษ...อย่างไรกันดี • Open Forum: ETDA ร่วมกับ NECTEC และสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เปิดบ้านเชิญผู้สนใจเข้าร่วมหารือในหัวข้อ How to write Thai place names in English เขียนชื่อสถานที่ไทยให้เป็นภาษาอังกฤษ...อย่างไรกันดี

หลักสูตร Train the Trainer

หลักสูตร

หลักสูตร Train the Trainer • เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ให้กับสายกระบวนการยุติธรรมด้านกฎหมายไอซีทีที่ต้องมีความเข้าใจความรู้พื้นฐานและความรู้เชิงลึก เพื่อประโยชน์ทั้งในขั้นตอนของผลทางกฎหมายของธุรกรรมทางออนไลน์ที่ทำ, ความน่าเชื่อถือของธุรกรรมเหล่านั้น

ICT LAW CENTER  ร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ ICT LAW CENTER
  1. ท่านมีความพึงพอใจกับการเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือไม่
  2. ท่านพอใจการใช้บริการส่วนใดมากที่สุด