• แค่มือถือหาย อาจจะร้ายกว่าที่คิด !!
  2017-10-16 10:42:51

  แค่มือถือหาย อาจจะร้ายกว่าที่คิด !!

  เมื่อมือถือสูญหายหรือถูกขโมยข้อมูลที่ไม่อยากเปิดเผย หรือข้อมูลองค์กรที่เก็บไว้ในโทรศัพท์อาจจะหลุดออกไป และมีความเสี่ยงที่ข้อมูลไม่สามารถกู้คืนได้

 • ยื่นฟ้องคดีผ่านทางออนไลน์ได้แล้วนะ !
  2017-07-21 09:07:22

  ยื่นฟ้องคดีผ่านทางออนไลน์ได้แล้วนะ !

  ศาลยุติธรรมได้ออกข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 และประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์

 • “EU-U.S. Privacy Shield” กรอบข้อตกลงการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาฉบับใหม่
  2016-02-11 15:32:22

  “EU-U.S. Privacy Shield” กรอบข้อตกลงการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาฉบับใหม่

  สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้บรรลุกรอบข้อตกลงการโอนข้อมูลระหว่างประเทศระหว่าง EU และ U.S. รูปแบบใหม่ โดยใช้ชื่อว่า “EU-U.S. Privacy Shield”

 • โทรทัศน์ยุคดิจิทัล กลไกหลักการยกระดับเศรษฐกิจ (Creative Economy) สู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)
  2015-06-22 15:19:37

  โทรทัศน์ยุคดิจิทัล กลไกหลักการยกระดับเศรษฐกิจ (Creative Economy) สู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

  งานเสวนาจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท โดยเป็นการนำเสนอการพัฒนางานด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการผลักดันเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

 • Crowdfunding: Investment Revolution คุณพร้อมหรือยังสำหรับการระดมทุนในรูปแบบใหม่? (ตอนจบ)
  2015-05-25 10:46:38

  Crowdfunding: Investment Revolution คุณพร้อมหรือยังสำหรับการระดมทุนในรูปแบบใหม่? (ตอนจบ)

  แม้การลงทุนแบบด้วยวิธี Crowdfunding จะทำให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุนสูง แต่ในขณะเดียวกันนักลงทุนต้องเผชิญกับความเสี่ยงหลายอย่าง

 • Crowdfunding: Investment Revolution คุณพร้อมหรือยังสำหรับการระดมทุนในรูปแบบใหม่? (ตอนที่ 1)
  2015-03-09 12:48:38

  Crowdfunding: Investment Revolution คุณพร้อมหรือยังสำหรับการระดมทุนในรูปแบบใหม่? (ตอนที่ 1)

  สำหรับผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) การที่จะมองหาแหล่งเงินทุนจากสาธารณะนั้นอยู่ภายในขอบเขตที่จำกัด เนื่องจากธุรกิจประเภทดังกล่าวไม่มีประวัติการประกอบการ (track record) ถึงขนาดที่จะขอระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (IPO) ได้ อีกทั้งวิธีการดังกล่าวต้องมีขั้นตอนและค่าใช้จ่ายที่เป็นภาระอย่างมากกับผู้ประกอบกิจการ SME ดังนั้นเพื่อตอบสนองการเติบโตของอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม ตลาดของการระดมทุนรูปแบบใหม่ Crowdfunding จึงถือกำเนิดขึ้น

 • บทบาทของกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2014-07-30 09:49:00

  บทบาทของกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ

  คำกล่าวที่ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตประจำวันไปแล้ว คงเป็นคำกล่าวที่ไม่เกินจริง เมื่อลองสังเกตพฤติกรรมตนเองในแต่ละวันจะเห็นได้ถึงความเปลี่ยนแปลง

 • บทบาทของกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอนจบ)
  2014-07-30 22:10:58

  บทบาทของกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอนจบ)

  สำหรับกฎหมายนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของโครงสร้างพื้นฐานที่เกื้อหนุน โดยกฎหมายสามารถเป็นเครื่องมือหนึ่งในการผลักดันโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ให้เกิดขึ้นได้ในทางปฏิบัติ โดยการนำสิ่งเหล่านั้นมาเขียนเป็นกฎหมายเพื่อให้เกิดการบังคับใช้ และเกิดเป็นระบบหรือมาตรฐานใน

ICT LAW CENTER  ขอเชิญร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูล ของ สพธอ.

  * ท่านมีความพึงพอใจในช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมาย/คู่มือ/แนวปฏิบัติ ที่ สพธอ. จัดเตรียมไว้ มากน้อยเพียงใด