2015-05-25 10:46:38

Crowdfunding: Investment Revolution คุณพร้อมหรือยังสำหรับการระดมทุนในรูปแบบใหม่? (ตอนจบ)

Crowdfunding: Investment Revolution คุณพร้อมหรือยังสำหรับการระดมทุนในรูปแบบใหม่? (ตอนจบ)

โดย นายอรรถพล พานิชย์ไพศาลกูล

เจ้าหน้าที่กฎหมาย สำนักกฎหมาย

 

Crowdfunding การลงทุนที่มาพร้อมกับความเสี่ยง

 

แม้การลงทุนแบบด้วยวิธี Crowdfunding จะทำให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุนสูง แต่ในขณะเดียวกันนักลงทุนต้องเผชิญกับความเสี่ยงหลายอย่างเช่น

 1. Risk of default and investment failure: ในปี2009 IOSCO ได้ทำการสรุปอัตราความเสี่ยงในการผิดสัญญาและกิจการประสบความล้มเหลวทั่วโลกซึ่งสูงถึง 50% และความเสี่ยงในการผิดสัญญากู้สูงถึง30% หรือเมื่อพิจารณาจากข้อมูลสถิติเว็บไซต์ Kickstarter  พบว่าตั้งแต่มีการเปิดให้บริการเว็ปไซต์  มีโครงการที่ประสบความสำเร็จเพียง 78,233 โครงการเท่านั้น จากโครงการทั้งหมด 206,151 โครงการ
 2. Risk of platform closure ความเสี่ยงในการปิดตัวของอินเทอร์เน็ตที่เป็น Platform ของ Crowd funding
 3. Risk of Fraud ความเสี่ยงที่จะถูกหลอกลวง หรือฉ้อโกง
 4. Risk of Cyber-attack โดยสภาพของ Crowdfunding ที่กระทำผ่านทางอินเทอร์เน็ต ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีทางไซเบอร์ เป็นต้น

 

กฎหมาย และการกำกับดูแล Investment-based Crowdfunding

 

Crowdfunding ถือว่าเป็นรูปแบบใหม่ของนวัตกรรมทางการเงิน (Financial innovation) โดย MIT Technology Review ได้จัดให้ Crowdfunding เป็นเทคโนโลยีที่น่าจับตามองในปี ค.ศ.2012 และมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว สหรัฐอเมริกาจึงเป็นประเทศหนึ่งที่เห็นความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจรูปแบบดังกล่าว จึงได้ทำการยกร่างกฎหมายเพื่อการสนับสนุนและส่งเสริมการระดมทุนของผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้น (The Jumpstart Our Business Startups: JOBS Act) โดยเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2013 คณะกรรมการ Securities & Exchanges Commission (SEC) ได้เสนอร่างกฎหมาย Crowdfunding ซึ่งบรรจุใน Title III of JOBS Act แต่อย่างไรก็ดี ปัจจุบันกฎหมายดังกล่าวยังคงเป็นที่ถกเถียงและยังไม่ได้มีการใช้บังคับ ทั้งนี้คณะกรรมการ SEC มีแผนที่จะออกร่างกฎหมายฉบับสมบูรณ์ ภายในเดือนตุลาคมปีนี้ โดยร่างกฎหมายดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อม ประกอบกิจการได้อย่างกว้างขวาง โดยกฎหมายจะเข้ามาควบคุมเพียงบางส่วน ตัวอย่างเช่น กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการ funding portal ไม่ถูกกำกับดูแลแบบบริษัทหลักทรัพย์ และยกเว้นการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สำหรับบริษัทที่ต้องการระดมทุน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบกิจการได้รับภาระในการดำเนินธุรกิจมากจนเกินไป

 

นอกจากนี้ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศญี่ปุ่น ประเทศมาเลเซีย และสหราชอาณาจักร ต่างให้ความสนใจการระดมทุนแบบ Investment-based Crowdfunding ตัวอย่างเช่น ประเทศญี่ปุ่น ได้ผ่านร่างกฎหมายเพื่อสนับสนุน Crowdfunding โดยอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ขายหุ้นของตนผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น หรือในประเทศออสเตรเลีย ได้มีการจัดตั้ง Australian Small Scale Offerings Board (ASSOB) เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยในการระดมทุนผ่านทาง Crowdfunding

 

สำหรับประเทศไทยนั้น เพื่อที่จะส่งเสริมและสนันสนุนการดำเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง Crowdfunding portal ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย มาตราฐานเทียบเท่านานาประเทศ ในส่วนการกำกับดูแลการซื้อขายหุ้น ในรูปแบบ Investment-based Crowdfunding นั้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกเอกสารรับฟังความคิดเห็น “การออกกฎเกณฑ์เพื่อการส่งเสริมและกำกับดูแลการระดมทุน โดยผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (Crowdfunding) (เลขที่ อกม. 39 /2557)” เพื่อสอบถามความเห็นเกี่ยวกับกรอบของกฎหมายสำหรับการกำกับดูแล Investment-based Crowdfunding

 

กล่าวได้ว่าประเทศไทยได้ให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับการระดมทุนผ่านทาง Crowdfunding อันเป็นตลาดของการระดมทุนรูปแบบใหม่เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจ SME อันเป็นหัวใจหลักในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ดีคงต้องติดตามกันต่อไปว่าทิศทางของกฎหมายที่จะเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุน Crowdfunding ในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรในอนาคตอันใกล้นี้

 

แหล่งอ้างอิง 

http://capital.sec.or.th/webapp/phs/hearinglist.php?now_page=0#

http://capital.sec.or.th/webapp/phs/upload/sum%20hearing%20crowdfunding.pdf

http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/616084

http://www.iosco.org/research/pdf/swp/Crowd-funding-An-Infant-Industry-Growing-Fast.pdf

http://www.loc.gov/

http://www.nlcfa.org/crowdfund-101.html

http://www.oie.go.th/sites/default/files/attachments/article/crowdfunding_nov13.pdf

https://www.sec.gov/divisions/marketreg/tmjobsact-crowdfundingintermediariesfaq.htm

http://www.triplepundit.com/2014/10/solarcity-crowdfunding/

http://www.reginfo.gov/public/do/eAgendaViewRule?pubId=201410&RIN=3235-AL37

https://www.dbs.com.sg/sme/business-tools/businessclass/articles/innovation-and-technology/the-impending-wave-crowdfunding-asia-revolution.page

http://www.crowdfundinsider.com/2015/01/61328-jason-best-talks-crowdfunding-malaysian-securities-commission-video/

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 • แค่มือถือหาย อาจจะร้ายกว่าที่คิด !!

  เมื่อมือถือสูญหายหรือถูกขโมยข้อมูลที่ไม่อยากเปิดเผย หรือข้อมูลองค์กรที่เก็บไว้ในโทรศัพท์อาจจะหลุดออกไป และมีความเสี่ยงที่ข้อมูลไม่สามารถกู้คืนได้

 • ยื่นฟ้องคดีผ่านทางออนไลน์ได้แล้วนะ !

  ศาลยุติธรรมได้ออกข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 และประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์

 • “EU-U.S. Privacy Shield” กรอบข้อตกลงการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาฉบับใหม่

  สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้บรรลุกรอบข้อตกลงการโอนข้อมูลระหว่างประเทศระหว่าง EU และ U.S. รูปแบบใหม่ โดยใช้ชื่อว่า “EU-U.S. Privacy Shield”

 • โทรทัศน์ยุคดิจิทัล กลไกหลักการยกระดับเศรษฐกิจ (Creative Economy) สู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

  งานเสวนาจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท โดยเป็นการนำเสนอการพัฒนางานด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการผลักดันเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

 • Crowdfunding: Investment Revolution คุณพร้อมหรือยังสำหรับการระดมทุนในรูปแบบใหม่? (ตอนที่ 1)

  สำหรับผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) การที่จะมองหาแหล่งเงินทุนจากสาธารณะนั้นอยู่ภายในขอบเขตที่จำกัด เนื่องจากธุรกิจประเภทดังกล่าวไม่มีประวัติการประกอบการ (track record) ถึงขนาดที่จะขอระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (IPO) ได้ อีกทั้งวิธีการดังกล่าวต้องมีขั้นตอนและค่าใช้จ่ายที่เป็นภาระอย่างมากกับผู้ประกอบกิจการ SME ดังนั้นเพื่อตอบสนองการเติบโตของอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม ตลาดของการระดมทุนรูปแบบใหม่ Crowdfunding จึงถือกำเนิดขึ้น

 • บทบาทของกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ

  คำกล่าวที่ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตประจำวันไปแล้ว คงเป็นคำกล่าวที่ไม่เกินจริง เมื่อลองสังเกตพฤติกรรมตนเองในแต่ละวันจะเห็นได้ถึงความเปลี่ยนแปลง

 • บทบาทของกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอนจบ)

  สำหรับกฎหมายนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของโครงสร้างพื้นฐานที่เกื้อหนุน โดยกฎหมายสามารถเป็นเครื่องมือหนึ่งในการผลักดันโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ให้เกิดขึ้นได้ในทางปฏิบัติ โดยการนำสิ่งเหล่านั้นมาเขียนเป็นกฎหมายเพื่อให้เกิดการบังคับใช้ และเกิดเป็นระบบหรือมาตรฐานใน

ICT LAW CENTER  ขอเชิญร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูล ของ สพธอ.

  * ท่านมีความพึงพอใจในช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมาย/คู่มือ/แนวปฏิบัติ ที่ สพธอ. จัดเตรียมไว้ มากน้อยเพียงใด