2017-08-19 15:42:43

Digital Law and Digital Content for Thailand 4.0

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาวิชาการหัวข้อ “Digital Law and Digital Content for Thailand 4.0” ในวันอังคารที่ 22 และวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง Sarocha ชั้น 3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

ขอเชิญร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และร่วมหาคำตอบ

  • เกี่ยวกับแนวทางการนำ Creative Commons ที่เป็นเครื่องมือและทางเลือก เพื่อแบ่งปันงานโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ในยุคที่ Digital Content เป็น Product และ Tool ที่มีมูลค่า
  • ตลอดจนทิศทางการพัฒนากฎหมายหรือกฎเกณฑ์ ในยุค Digital Thailand เพื่อวิเคราะห์ความพร้อมและการเตรียมตัวของประเทศไทย

 

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ในหัวข้อต่าง ๆ

  • หัวข้อ “Creative Commons and potential applications of Creative Commons for Thailand”
    โดย Mrs. Jane Park, Director of Platforms and Partnership, Creative Commons.org
  • หัวข้อ “The Impact of Law and Regulation on Digital Technologies in Thailand”
    โดย Prof. Dr. Urs Gasser, Executive Director of Berkman Center for Internet & Society, Harvard University

ลงทะเบียนออนไลน์​ Click Here

ปิดรับลงทะเบียนภายในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร 02 538 0057 ต่อ 106 หรือ 080 907 9867
Fax 02 538 0075

เอกสารดาวน์โหลด

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ICT LAW CENTER  ขอเชิญร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูล ของ สพธอ.

    * ท่านมีความพึงพอใจในช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมาย/คู่มือ/แนวปฏิบัติ ที่ สพธอ. จัดเตรียมไว้ มากน้อยเพียงใด