ร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล

ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการออกใบรับรองเพื่อสนับสนุนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....

เหตุผล:

เปิดรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 โดยสามารถส่งความเห็นต่อร่างกฎหมายได้ที่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: [email protected]

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร:


ICT LAW CENTER  ขอเชิญร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูล ของ สพธอ.

    * ท่านมีความพึงพอใจในช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมาย/คู่มือ/แนวปฏิบัติ ที่ สพธอ. จัดเตรียมไว้ มากน้อยเพียงใด