ร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล

ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เหตุผล:

  • ทำให้ทิศทางการบริหารคลื่นความถี่ในระดับ Policy สอดคล้องกับการพัฒนา Digital Economy ตอบโจทย์การเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ
  • คณะกรรมการจะดูแลสัดส่วนของการใช้คลื่นความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะและเชิงพาณิชย์ให้เหมาะสม ป้องกันการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
  • รวมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมเข้าด้วยกัน และทำงาน เป็นชุดเดียว เพื่อให้สอดคล้องกับยุคหลอมรวมสื่อ
  • ปรับปรุงวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่ เพื่อเพิ่มเติมทางเลือกนอกจากการประมูล

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร:


ICT LAW CENTER  ร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ ICT LAW CENTER
  1. ท่านมีความพึงพอใจกับการเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือไม่
  2. ท่านพอใจการใช้บริการส่วนใดมากที่สุด