ร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล

ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....

เหตุผล:

ร่างฯ นี้ปรับมาจากร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่...) พ.ศ. .... โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เสนอร่าง ฯ ต่อคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติเห็นชอบในหลักการร่างกฎหมายเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 เพื่อปรับปรุงกฎหมายจัดตั้งสำนักงานพพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร:


ICT LAW CENTER  ขอเชิญร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูล ของ สพธอ.

    * ท่านมีความพึงพอใจในช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมาย/คู่มือ/แนวปฏิบัติ ที่ สพธอ. จัดเตรียมไว้ มากน้อยเพียงใด