ร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล

ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....

เหตุผล:

ร่างฯ นี้ปรับมาจากร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่...) พ.ศ. .... โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เสนอร่าง ฯ ต่อคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติเห็นชอบในหลักการร่างกฎหมายเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 เพื่อปรับปรุงกฎหมายจัดตั้งสำนักงานพพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร:


ICT LAW CENTER  ร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ ICT LAW CENTER
  1. ท่านมีความพึงพอใจกับการเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือไม่
  2. ท่านพอใจการใช้บริการส่วนใดมากที่สุด