ร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....

เหตุผล:

เป็นการนำร่างพระราชบัญญัติที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 ฉบับ มารวมเป็นร่างพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน เนื่องจากเกี่ยวข้องกัน ได้แก่

 • ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เสนอร่าง ฯ ต่อคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติเห็นชอบในหลักการร่างกฎหมายเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557
  - เพื่อให้การพัฒนา Digital Economy ของประเทศมีทิศทางการทำงานที่ชัดเจนและเป็นไปทิศทางเดียวกัน
  - เพื่อยกระดับให้ดิจิทัลเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก
 • • ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. …. ได้เสนอร่าง ฯ ต่อคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติเห็นชอบในหลักการร่างกฎหมายเมื่อวันที่ วันที่ 6 มกราคม 2558
  - อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Digital Economy มีหลากหลาย แต่การส่งเสริมจากรัฐยังทำได้อย่างจำกัด ทั้งแหล่งเงินทุน เทคโนโลยี นวัติกรรม ในขณะที่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Digital เช่น Software และ Digital Content มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จึงจำเป็นต้องตรากฎหมายนี้
 • • ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. .... ได้เสนอร่าง ฯ ต่อคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติเห็นชอบในหลักการร่างกฎหมายเมื่อวันที่ วันที่ 6 มกราคม 2558
  - การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้ง 5 ด้าน อันประกอบด้วย 1) การพัฒนา Hard Infrastructure 2) การพัฒนา Soft Infrastructure 3) การพัฒนา Service Infrastructure 4) การส่งเสริม Digital Economy Promotion และ 5) การพัฒนา Digital Society จำเป็นต้องใช้แหล่งเงินทุนสนับสนุน ซึ่งการได้รับการจัดสรรจากรัฐอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ จึงต้องกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับงบประมาณหรือเงินทุนสนับสนุนในการพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม

เพื่อให้การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศครอบคลุมการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและการวางโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศอย่างเป็นระบบเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงานและส่งเสริมกิจกรรมในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร:


ICT LAW CENTER  ขอเชิญร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูล ของ สพธอ.

  * ท่านมีความพึงพอใจในช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมาย/คู่มือ/แนวปฏิบัติ ที่ สพธอ. จัดเตรียมไว้ มากน้อยเพียงใด