ร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เหตุผล:

ตามที่ได้มีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ขึ้น ภายหลังที่กฎหมายฉบับดังกล่าวได้ใช้บังคับในระยะเวลาหนึ่งปรากฏว่าหลายภาคส่วนเสนอให้มีการทบทวนหลักการของกฎหมาย อันเนื่องมาจากประเด็นปัญหาทั้งทางข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในการบังคับใช้กฎหมายในทางปฏิบัติ ไม่ว่าโดยผลจากพัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รูปแบบการกระทำความผิดที่หลากหลาย การบังคับใช้กฎหมายและการตีความที่คลาดเคลื่อนไปจากเจตนารมณ์ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ไม่เพียงพอและขาดการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการขาดหลักกฎหมายที่เอื้อต่อการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ อันล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ทั้งยังกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนประกอบการในประเทศไทยซึ่งกระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศอีกด้วย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร:


หมายเหตุ : Info Graphic สรุป ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... Click Here


ICT LAW CENTER  ขอเชิญร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูล ของ สพธอ.

    * ท่านมีความพึงพอใจในช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมาย/คู่มือ/แนวปฏิบัติ ที่ สพธอ. จัดเตรียมไว้ มากน้อยเพียงใด