2015-07-10 16:19:30

แนวทางการจัดการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจใช้เป็นหลักฐานในคดี (Handling Electronic Data That May be Used as Evidence)

Open Forum: ICT Law Center, a member of ETDA ร่วมกับ Orion Investigations Co., Ltd. และ ThaiCERT
เปิดบ้านเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและพูดคุยหัวข้อ

แนวทางการจัดการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจใช้เป็นหลักฐานในคดี
(Handling Electronic Data That May be Used as Evidence)

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ ห้อง Open Forum ชั้น 21 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ อาคารบี ถนนพระรามเก้า กรุงเทพฯ

ร่วมพูดคุย/หาแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมกับแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากแนวทางปฏิบัติขององค์กร Association of Chief Police Officers หรือ ACPO ซึ่งเป็นสมาคมตำรวจของสหราชอาณาจักร ว่าอะไร/ประเด็นใดที่ศาลจะนำมาพิจารณาเมื่อคดีมีพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวข้อง และพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์มีความเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างไร

มาร่วมกันทำความรู้จักกับการจัดการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจนำมาใช้เป็นหลักฐานในคดี

- Digital Forensics คืออะไร?
- แนวทางปฏิบัติ ACPO สำหรับพยานหลักฐานดิจิทัล
- หลักการทั้ง 4 ข้อของ Electronic Based Evidence
- พยานหลักฐานดิจิทัลในศาล
- การให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม
- พระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 (มาตรา 11)
- กรณีศึกษา

09.30 - 10.00 น.            ลงทะเบียน ทานขนมจิบกาแฟ
10.00 - 12.00 น.            ล้อมวงคุย หัวข้อ “ล้อมวงคุย หัวข้อ แนวทางการจัดการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจใช้เป็นหลักฐานในคดี
                                   (Handling Electronic Data That May be Used as Evidence)”

วิทยากรผู้ร่วมอภิปรายและหารือ

 • พ.ต.ท.หญิง มนชนก จำรูญโรจน์       สารวัตรกลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยี
                                                     กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี (บก.สสท.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • ดร.ศุภกร กังพิศดาร                       Training Director/Executive Consultant ของบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด
 • คุณปกรณ์ ธรรมโรจน์                     อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
                                                    สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน 2 สำนักงานการสอบสวน      
 • Mr.Andrew Smith                       ผู้อำนวยการ Computer Forensics, Orion Investigations Co., Ltd.

ดำเนินรายการโดย

 • คุณธงชัย แสงศิริ                          รองผู้อำนวยการสำนักความมั่นคงปลอดภัย สพธอ.
 • คุณเสฏฐวุฒิ แสนนาม                    วิศวกร ส่วนงานงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล
                                                     สำนักความมั่นคงปลอดภัย สพธอ.

 

ลงทะเบียนออนไลน์​ Click Here
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-123-1207 ต่อ 90742 (คุณเพ็ญนภา)
www.etda.or.th หรือ http://ictlawcenter.etda.or.th

 

แผนที่การเดินทาง

 

 

 

 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ICT LAW CENTER  ขอเชิญร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูล ของ สพธอ.

  * ท่านมีความพึงพอใจในช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมาย/คู่มือ/แนวปฏิบัติ ที่ สพธอ. จัดเตรียมไว้ มากน้อยเพียงใด