2017-08-07 17:24:12

Open Forum หัวข้อ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... และ ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....

 

Open Forum: ICT Law Center, a member of ETDA

ขอเปิดบ้านรับฟังความคิดเห็นในหัวข้อ

“ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... และ
ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....”

 

          - Update สาระสำคัญของร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... เพื่อทำความเข้าใจเหตุผลและที่มาที่ไปของร่างกฎหมาย พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองของผู้ใช้งานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

          - เปิดรับความคิดเห็นและข้อมูลในทุกแง่มุม เพื่อให้ร่างกฎหมายพร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นปัจจัยสร้างความเชื่อมั่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560

09.30 – 10.00 น.                ลงทะเบียน ทานขนมจิบกาแฟ

10.00 – 12.00 น.                เสวนา และร่วมให้ข้อคิดเห็น พร้อมเสนอแนะแนวคิดต่อทิศทางการปฏิรูปกฎหมายและกลไกขับเคลื่อนด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รองรับ Digital Transformation

 

สามารถสำรองที่นั่งทางผ่านออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/u7dNpK   หรือ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: [email protected]

 

หมายเหตุ: สามารถ Download ร่างพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ พร้อมเอกสารประกอบได้ที่
https://ictlawcenter.etda.or.th/de_laws หัวข้อ “การดำเนินการตามมาตรา 77 ของ รธน.” หรือ

 

ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันความคิดเห็นต่อการพัฒนาสังคมดิจิทัลให้ยั่งยืนกับ
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ....
และร่างพระราชบัญญัติสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....

http://www.lawamendment.go.th/index.php/laws-independent-entity/item/1120-2017-08-08-08-47-55

ปิดรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 25 สิงหาคม 2560

 

แผนที่การเดินทาง


กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ICT LAW CENTER  ขอเชิญร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูล ของ สพธอ.

    * ท่านมีความพึงพอใจในช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมาย/คู่มือ/แนวปฏิบัติ ที่ สพธอ. จัดเตรียมไว้ มากน้อยเพียงใด