2016-03-16 17:21:39

Operation Creative for Thailand ร่วมด้วยช่วยกัน...เว็บไซต์ปลอดภัย

 

Open Forum: ICT Law Center ร่วมกับ ThaiCERT, members of ETDA, และ MPA

เปิดบ้านเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและพูดคุยหัวข้อ

Operation Creative for Thailand

ร่วมด้วยช่วยกัน...เว็บไซต์ปลอดภัย

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.00 น.

ณ ห้อง Open Forum ชั้น 21 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ อาคารบี ถนนพระรามเก้า กรุงเทพฯ

 

Operation Creative เป็นกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีการเสนอแนวทางไปยังภาครัฐเพื่อให้สนับสนุนอุตสาหกรรมกลุ่มที่เป็นเจ้าของความคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม Digital Content โดยมีเป้าหมายไปที่โฆษณากระแสหลักที่มีการโฆษณาในเว็บไซต์  ซึ่งมีบางเว็บไซต์อาจเป็นเว็บไซต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำลายอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยนำเสนอเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์และมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
ซึ่งไม่เป็นผลดีกับภาพลักษณ์ของแบรนด์สินค้าเอง หรือมีเนื้อหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่ในเว็บไซต์นั้น และอาจนำมาซึ่งภัยคุกคามทางไซเบอร์อื่นๆ อันอาจเกิดผลกระทบในวงกว้างได้  โดยงาน Open Forum นี้จะนำเสนอถึง Operation Creative ที่ประสบผลสำเร็จในประเทศอังกฤษ และมาร่วมรับฟังผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะมาแชร์แนวคิดและความเห็นว่าเราจะสามารถสร้าง Operation Creative สำหรับประเทศไทยได้หรือไม่

 

13.30 - 14.00 น.  ลงทะเบียน ทานขนมจิบกาแฟ

14.00 – 15.00     บรรยายสรุปผลกระทบของการโฆษณาความเสี่ยงสูงที่มีผลต่อสังคมไทย สถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์ และตัวอย่างความสำเร็จจากประเทศอังกฤษภายใต้ Operation Creative

- อุมาศิริ  ทาร่อน  (รองผู้อำนวยการสมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา)
- Dr. Michael Kwan (อดีตผู้บัญชาการ Digital Forensics Lab ของศุลกากรฮ่องกง และอดีตผู้บัญชาการการสอบสวนด้านทรัพย์สินทางปัญญาของกรมศุลกากรฮ่องกง

14.00 – 16.00 น.  ล้อมวงคุย หัวข้อ “Operation Creative for Thailand: ร่วมด้วยช่วยกัน...เว็บไซต์ปลอดภัย”

 

วิทยากรผู้ร่วมอภิปรายและหารือ

  1. อาจารย์วีระศักดิ์  โควสุรัตน์  เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ
  2. พิเศษ  จียาศักดิ์                ผู้ชำนาญการ สำนักกฎหมาย สพธอ.
  3. พ.ต.อ.ศิริวัฒน์  ดีพอ           ผู้กำกับการ 2 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
  4. พ.ต.อ. อภิวิชย์ ภัทรกุล         ผู้กำกับการ 3 กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม ทางเศรษฐกิจ
  5. คุณขจิต สุขุม                   ผู้อำนวยการสำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
  6. ตัวแทนจากสมาคมโฆษณาดิจิทัลไทย

 

ดำเนินรายการโดย

  1. อุมาศิริ  ทาร่อน  รองผู้อำนวยการสมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา

 

 

 

ลงทะเบียนทางอีเมล [email protected], [email protected]

www.etda.or.th หรือ http://ictlawcenter.etda.or.th

 

 

หมายเหตุ : แต่งกายตามสบายและสุภาพ (Casual), กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

แผนที่

 

 

 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ICT LAW CENTER  ขอเชิญร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูล ของ สพธอ.

    * ท่านมีความพึงพอใจในช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมาย/คู่มือ/แนวปฏิบัติ ที่ สพธอ. จัดเตรียมไว้ มากน้อยเพียงใด