2015-06-10 09:39:15

“อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์กับความร่วมมือระหว่างประเทศ” (Cyber Crime and International Cooperation)

Open Forum : ICT Law Center, a member of ETDA ร่วมกับ INTERPOL Thailand และ ThaiCERT
เปิดบ้านเชิญผู้สนใจเข้าร่วมพูดคุยหัวข้อ

 “อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์กับความร่วมมือระหว่างประเทศ”

(Cyber Crime and International Cooperation)

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ ห้อง Open Forum ชั้น 21 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ อาคารบี ถนนพระรามเก้า กรุงเทพฯ

 

ร่วมรับฟังและอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินคดีกรณีอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งดำเนินการข้ามพรมแดนและข้ามเขตอำนาจศาล กฎหมายจะเอื้อมไปถึงเพื่อคุ้มครองคนดีและกำจัดคนร้ายได้หรือไม่?

  • อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ คืออะไร แตกต่างจากอาชญากรรมโดยทั่วไปอย่างไร?
  • หากอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นและเกี่ยวพันกับหลายเขตอำนาจศาล จะดำเนินคดีและเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษอย่างไร?
  • กลไกความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ที่ข้ามพรมแดนจริงหรือ?

09.30 - 10.00 น.        ลงทะเบียน ทานขนมจิบกาแฟ
10.00 - 12.00 น.        ล้อมวงคุย หัวข้อ “อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์กับความร่วมมือระหว่างประเทศ”

วิทยากรผู้ร่วมอภิปรายและหารือ

  • พ.ต.อ.ดร.ชิตพล กาญจนกิจ                         ผู้กำกับการฝ่ายสนธิสัญญาและกฎหมาย กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ                           
  • ดร.จอมพล พิทักษ์สันตโยธิน                       อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • คุณธันวา วาทหงษ์                                    รองผู้อำนวยการ แผนก Forensics ส่วนงาน Risk Consulting บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด
  • ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์                                  รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์      

ดำเนินรายการโดย

  • พ.ต.ท.หญิง จีรบูรณ์ บำเพ็ญนรกิจ                 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

                                                          

ลงทะเบียนออนไลน์​ Click Here

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-123-1207 ต่อ 90742 (คุณเพ็ญนภา) หรือ [email protected]

www.etda.or.th หรือ http://ictlawcenter.etda.or.th

 

 

แผนที่การเดินทาง

 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ICT LAW CENTER  ขอเชิญร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูล ของ สพธอ.

    * ท่านมีความพึงพอใจในช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมาย/คู่มือ/แนวปฏิบัติ ที่ สพธอ. จัดเตรียมไว้ มากน้อยเพียงใด