2015-08-18 16:21:49

กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่: อะไรแชร์ได้หรือไม่ได้บนโลกออนไลน์

Open Forum: ICT Law Center, a member of ETDA

เปิดบ้านเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและพูดคุยหัวข้อ

“กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่: อะไรแชร์ได้หรือไม่ได้บนโลกออนไลน์

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น.

ณ ห้อง Open Forum สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ชั้น 21 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ อาคารบี ถนนพระรามเก้า กรุงเทพฯ

 

จากการที่มีความกังวลบนโลกออนไลน์เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่  ซึ่งมีผลบังคับใช้ 4 สิงหาคม 2558 นี้ ที่จะเน้นถึงเนื้อหาด้านเทคโนโลยีมากขึ้นกว่าเดิม  ประเด็นซึ่งเป็นที่กังวลกันอย่างกว้างขวาง ได้แก่ 

  1. เราสามารถนำเนื้อหา ข้อมูล ข่าว ภาพ เสียง ดนตรี ภาพยนตร์ วิดีโอ ฯลฯ ที่มีการสร้างสรรขึ้นมาและโพสต์บนโลกออนไลน์ หรือมีการโพสต์และส่งผ่านทาง social network ได้หรือไม่ 
  2. หากจะต้องนำเนื้อหาหรือข้อมูลดังกล่าวมาใช้ต้องทำอย่างไร เพื่อไม่ให้เป็นการล่วงละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ซึ่งมีโทษทางอาญารวมอยู่ด้วย
  3. และในทางกลับกัน  ผู้สร้างสรรค์งานที่โพสต์หรือเผยแพร่บนโลกออนไลน์  มีสิทธิในการคุ้มครองป้องกันสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตนได้อย่างไร และได้เพียงใด 

สพธอ. จึงขอเปิดบ้านและเรียนเชิญทุกท่านเข้ามาร่วมกันหาคำตอบเพื่อขจัดความกังวลดังกล่าวและสร้างความตระหนักรู้ร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นเรื่องลิขสิทธิ์บนโลกออนไลน์ 

         

09.30 - 10.00 น.        ลงทะเบียน

10.00 - 12.00 น.        ล้อมวงคุย หัวข้อ "กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่: อะไรแชร์ได้หรือไม่ได้บนโลกออนไลน์”

 

ร่วมพูดคุยกับ

  1. ดร.วีระศักดิ์  โควสุรัตน์             เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ                 
  2. ผศ.ดร.อรรยา สิงห์สงบ              รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  3. คุณปรัชญา ไพโรจน์กุลมณี          นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมาย กรมทรัพย์สินทางปัญญา                      
  4. คุณพิเศษ จียาศักดิ์                   ผู้จัดการทั่วไป สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย (TECA)
  5. คุณไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ       กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไพบูลย์ จำกัด  

                                     

 

 

ลงทะเบียนออนไลน์​ Click Here

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-123-1207 ต่อ 90742 (คุณเพ็ญนภา) หรือ [email protected]

www.etda.or.th หรือ http://ictlawcenter.etda.or.th

 

 

 

แผนที่การเดินทาง

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ICT LAW CENTER  ขอเชิญร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูล ของ สพธอ.

    * ท่านมีความพึงพอใจในช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมาย/คู่มือ/แนวปฏิบัติ ที่ สพธอ. จัดเตรียมไว้ มากน้อยเพียงใด