2016-11-18 18:32:22

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ สภานิติบัญญัตแห่งชาติ จัดงานสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ สภานิติบัญญัตแห่งชาติ    จัดงานสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องรับรอง 1 - 2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2

กำหนดการ 

วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐    น.    - ลงทะเบียนรับเอกสาร
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐    น.    - พิธีเปิดการสัมมนา
        - กล่าวเปิดการสัมมนา โดย  พลตำรวจเอก ชัชวาลย์  สุขสมจิตร์
          ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ
          ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
        - กล่าวรายงาน โดย  นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร 
          เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ
๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐    น.    - อภิปรายนำเสนอ เรื่อง “หลักการสำคัญที่มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ
          ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
          ภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นจากเวทีต่าง ๆ”
          โดย  พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์

          ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ
          ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๐    น.    - พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๐ – ๑๒.๔๐    น.    - เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด                  เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กับแนวทางการใช้บังคับในอนาคต”
          โดย    ๑. นายวรรณชัย  บุญบำรุง
                 รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
            ๒. ศาสตราจารย์พิเศษภัทรศักดิ์ วรรณแสง
                รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่หนึ่ง
            ๓. นายวีรศักดิ์  โควสุรัตน์
            เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ 
            ๔. พลตำรวจตรี พิสิษฐ์  เปาอินทร์
                รองประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
                ด้านการสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
            ๕. นายไพบูลย์  อมรภิญโญเกียรติ
            กรรมการผู้จัดการบริษัทที่ปรึกษากฎหมายไพบูลย์ จำกัด
            ๖. นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์
                ผู้อำนวยการสถาบันอิศรา
        ดำเนินรายการและร่วมเสวนา โดย : นางสุรางคณา วายุภาพ
        โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย
        การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๒.๔๐ - ๑๓.๓๐    น.    - พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐    น.     - สรุปผลการสัมมนาและกล่าวปิดการสัมมนา
          โดย  พลตำรวจเอก ชัชวาลย์  สุขสมจิตร์
          ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ
          ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

**************************

สำรองที่นั่งได้โดยดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมงานสัมมนา
โปรดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาไปยังเจ้าหน้าที่ประจำคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
(นายปริญญา แสงแก้วเขียว/นายณัฐพล สิงห์สิริสิทธิ์) ภายในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เพื่อที่จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
โทร. 02 831 9165, 09 2628 6333
โทรสาร 02 831 9145 

 

เอกสารดาวน์โหลด

1. กำหนดการ
2. แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา
3. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
4. (ร่าง) ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง ลักษณะและวิธีการส่งและลักษณะและปริมาณของข้อมูล ความถี่และวิธีการส่งซึ่งไม่เป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้รับ พ.ศ. ....
5. (ร่าง) ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง ขั้นตอนการแจ้งเตือนการระงับการทำให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์และการนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ....
6. (ร่าง) ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ ระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติสำหรับการระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ให้บริการ พ.ศ. ....
7. (ร่าง) ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 พ.ศ. ....
8. (ร่าง) ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 พ.ศ. ....

 

หมายเหตุ ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตัวสีแดง คือ คณะกรรมาธิการฯ ตัดถ้อยคำ ตัวสีน้ำเงิน คือ คณะกรรมาธิการฯ เพิ่มเติมถ้อยคำ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ICT LAW CENTER  ขอเชิญร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูล ของ สพธอ.

    * ท่านมีความพึงพอใจในช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมาย/คู่มือ/แนวปฏิบัติ ที่ สพธอ. จัดเตรียมไว้ มากน้อยเพียงใด