2015-09-02 09:03:28

ทำอย่างไรให้หาของง่าย ขายของดี มีช่องทางจ่ายเงินสะดวก ยกระดับการค้าไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

Open Forum: ICT Law Center, a member of ETDA ร่วมกับสำนักมาตรฐาน สพธอ.

เปิดบ้านเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและพูดคุยหัวข้อ

ทำอย่างไรให้หาของง่าย ขายของดี มีช่องทางจ่ายเงินสะดวก

ยกระดับการค้าไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

วันที่ 5 กันยายน ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น.

ณ ห้อง Open Forum ชั้น 21 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ อาคารบี ถนนพระรามเก้า กรุงเทพฯ

 

            ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในเดือนธันวาคม 2558 ในด้านการค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีประสิทธิภาพด้วยการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความรวดเร็วและมีต้นทุนการดำเนินการที่ถูกกว่าการธุรกรรมแบบเดิม โดยการเสวนาในครั้งนี้จะทำให้ทราบถึงบทบาทของภาครัฐและภาคเอกชน เกี่ยวกับ

      ภาครัฐ :

  1. มุมมองเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ SME ไทยอย่างไร ?
  2. การมีส่วนช่วยสนับสนุนภาคเอกชนในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร ?
  3. เหตุใดมาตรฐานการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ ?
  4. การเตรียมความพร้อมด้านมาตรฐาน e-payment และ e-invoice เพื่อให้เกิดกระบวนการซื้อขายในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างไร ?

      ภาคธุรกิจ :

  1. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์คืออะไร ?
  2. บริการ e-business ตอบโจทย์กับการค้าไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างไร ?

      ภาคสถาบันการเงิน :

การเชื่อมโยงข้อมูลการซื้อขายและข้อมูลการชำระเงินสามารถทำได้อย่างไร ?

 

09.30 – 10.00 น.          ลงทะเบียน ทานขนมจิบกาแฟ

10.00 – 12.00 น.             ล้อมวงคุย หัวข้อ “ทำอย่างไรให้หาของง่าย ขายของดี มีช่องทางจ่ายเงินสะดวก ยกระดับการค้าไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล”

 

วิทยากรผู้ร่วมอภิปรายและหารือ

คุณจำรัส สว่างสมุทร                     ผู้อำนวยการใหญ่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คุณวรรณวิทย์ อาขุบุตร                  รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

คุณธานินทร์ ตันกิติบุตร                  ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยเทรดเน็ท จำกัด

คุณสรกฤช พฤทธานนทชัย              Vice President ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ดำเนินรายการโดย

นายศุภโชค จันทรประทิน               ผู้จัดการส่วนงานกลยุทธ์มาตรฐาน สำนักมาตรฐาน สพธอ.

 

ลงทะเบียนออนไลน์​ Click Here 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-123-1207 ต่อ 90742 (คุณเพ็ญนภา) หรือ [email protected]

www.etda.or.th หรือ http://ictlawcenter.etda.or.th

 

แผนที่การเดินทาง

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ICT LAW CENTER  ขอเชิญร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูล ของ สพธอ.

    * ท่านมีความพึงพอใจในช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมาย/คู่มือ/แนวปฏิบัติ ที่ สพธอ. จัดเตรียมไว้ มากน้อยเพียงใด