2015-05-12 12:54:32

การใช้ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้อง วิธีง่ายๆ สำหรับคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Open Forum: ICT Law Center, a member of ETDA
ร่วมกับ
บีเอสเอ │พันธมิตรซอฟต์แวร์

เปิดบ้านเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและพูดคุยหัวข้อ
การใช้ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้อง วิธีง่ายๆ สำหรับคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ ห้อง Open Forum ชั้น 21 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ อาคารบี ถนนพระรามเก้า กรุงเทพฯ

 

การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ที่เกิดจากมัลแวร์ ไวรัส บอทเน็ท และโปรแกรมประสงค์ร้ายอื่นๆ ที่แฝงตัวมากับซอฟต์แวร์เถื่อน จัดเป็นภัยคุกคามไซเบอร์ประเภทหนึ่ง  ในความเป็นจริง แม้แต่มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่แข็งแกร่งที่สุด ก็สามารถถูกแฮกเกอร์ที่มีความมุ่งมั่นทำลายได้  หนึ่งในมาตรการพื้นฐานที่สำคัญสำหรับคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คือ การใช้ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้อง  อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวมักจะถูกมองข้ามไปหรือไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร

 

09.30 – 10.00 น.        ลงทะเบียน ทานขนมจิบกาแฟ
10.00 – 12.00 น.        ล้อมวงคุย หัวข้อ “การใช้ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้อง วิธีง่าย ๆ สำหรับคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

 

วิทยากรผู้ร่วมอภิปรายและหารือ

  1. คุณวารุณี รัชตพัฒนากุล                      บีเอสเอ │พันธมิตรซอฟต์แวร์
  2. คุณธันวา วาทหงษ์                            บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด
  3. คุณสันต์ทศน์ สุริยันต์                         ผู้อำนวยการสำนักความมั่นคงปลอดภัย สพธอ.
  4. ดร.สรณันท์  จิวะสุรัตน์                       ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สพธอ.
  5. คุณพรพรหม  ประภากิตติกุล               ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักความมั่นคงปลอดภัย สพธอ.

 

ดำเนินรายการโดย

  • คุณปิตินันท์ คูอมรพัฒนะ                    ผู้อำนวยการสำนักโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ สพธอ.

 

ลงทะเบียนออนไลน์ Click Here

หรือติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ 02-123-1207 ต่อ 90742 (คุณเพ็ญนภา) หรือ [email protected]

www.etda.or.th หรือ http://ictlawcenter.etda.or.th

 

แผนที่การเดินทาง

 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ICT LAW CENTER  ขอเชิญร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูล ของ สพธอ.

    * ท่านมีความพึงพอใจในช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมาย/คู่มือ/แนวปฏิบัติ ที่ สพธอ. จัดเตรียมไว้ มากน้อยเพียงใด