2015-05-28 05:51:50

เปิดเพลงในร้านอาหาร, ใช้ภาพจาก Internet, แชร์ link จาก YouTube อย่างไรให้ถูกต้อง

Open Forum : ICT Law Center, a member of ETDA ร่วมกับ

สมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา (MPA) และ สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย (TECA)

เปิดบ้านเชิญผู้สนใจเข้าร่วมพูดคุยหัวข้อ

 

Fair use: on Copyright

“เปิดเพลงในร้านอาหาร, ใช้ภาพจาก Internet, แชร์ link จาก YouTube อย่างไรให้ถูกต้อง”

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น.

ณ ห้อง Open Forum ชั้น 21 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ อาคารบี ถนนพระรามเก้า กรุงเทพฯ

 

09.30 - 10.00 น.        ลงทะเบียน ทานขนมจิบกาแฟ

10.00 - 12.00 น.        ล้อมวงคุย ในหัวข้อ Fair use: on Copyright “เปิดเพลงในร้านอาหาร, ใช้ภาพจาก Internet, แชร์ link จาก YouTube อย่างไรให้ถูกต้อง”

 

ร่วมหาคำตอบและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัลอย่างถูกต้องกับ

  • คุณพิเศษ จียาศักดิ์                  ผู้จัดการทั่วไป สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย
  • รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา           ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คุณนุสรา กาญจนกูล                หัวหน้าส่วนคุ้มครองลิขสิทธิ์ สำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

ดำเนินรายการโดย

  • คุณอุมาศิริ ทาร่อน                  รองผู้อำนวยการ สมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา (Motion Picture Association Thailand - MPA)

 

ลงทะเบียนออนไลน์ Click Here

หรือติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ 02-123-1207 ต่อ 90742 (คุณเพ็ญนภา) หรือ [email protected]

www.etda.or.th หรือ http://ictlawcenter.etda.or.th

 

 

 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ICT LAW CENTER  ขอเชิญร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูล ของ สพธอ.

    * ท่านมีความพึงพอใจในช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมาย/คู่มือ/แนวปฏิบัติ ที่ สพธอ. จัดเตรียมไว้ มากน้อยเพียงใด