2016-02-21 19:45:04

JoomlaTalk #9 - Joomla! Security แนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัยเว็บไซต์ Joomla!

Open Forum: ICT Law Center, a member of ETDA

เปิดบ้านเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและพูดคุยหัวข้อ

JoomlaTalk #9 - Joomla! Security แนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัยเว็บไซต์ Joomla!

แนวทางการใช้ Social Network เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่ยั่งยืน

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.00 น.

ณ ห้อง Open Forum ชั้น 21 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ อาคารบี ถนนพระรามเก้า กรุงเทพฯ

 

 

ในยุคสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล ปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี จากสถิติภัยคุกคาม ที่ ThaiCERT ได้รับแจ้งหรือตรวจพบในปี 2557 พบว่า มีจำนวนเว็บไซต์ภายใต้โดเมน .go.th ถูกเจาะระบบสำเร็จเป็นจำนวนกว่า 2,000 เว็บไซต์ประกอบกับข้อมูล สถิติของจำนวนเว็บไซต์ของหน่วยงานในโครงการ ThaiCERT GMS พบว่าหน่วยงานส่วนใหญ่ใช้ ซอฟต์แวร์บริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) Joomla จำนวนมากกว่าร้อยละ 44 ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมและแพร่หลายของ การใช้ซอฟต์แวร์ Joomla ในประเทศไทย และในขณะเดียวกันก็อาจสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเว็บไซต์ที่ถูกเจาะระบบ อาจใช้ซอฟต์แวร์ Joomla เป็นส่วนใหญ่อีกด้วย

ในการจัดการและบริหารความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกเจาะระบบ นักพัฒนาเว็บไซต์และผู้ดูแลระบบ จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเหมาะสมในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ และดำเนินการตามหลักปฏิบัติในการจัดการ เว็บไซต์ตามที่ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเสนอแนะ

ดังนั้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินการในเชิงป้องกันเพื่อลดปัญหาการเจาะระบบและรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับเว็บไซต์ที่ใช้ ซอฟต์แวร์ Joomla ของหน่วยงานของรัฐและเอกชนในประเทศไทย ThaiCERT และ ICT Law Center ภายใต้ สพธอ. จึงเปิดบ้าน เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักพัฒนาระบบเว็บไซต์และผู้ดูแลระบบเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการเว็บไซต์ Joomla ร่วมกับกูรูในแวดวง cybersecurity ของไทย

13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน ทานขนมจิบกาแฟ

13.30 – 14.00 น. 2016 – Time to say goodbye to “Joomla SEO” & welcome “Joomla Search User Experience” by Mr.Jerry Christensen Project Manager – redWEB redComponent.com

14.00 – 16.00 น.ล้อมวงคุย หัวข้อ “Joomla! Security Guideline แนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัย เว็บไซต์ Joomla!”

  – อัครวุฒิ ตาราเรียง Joomla Bug Squad - joomla.org อุปนายกสมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส (OSEDA)

  – ศุภชัย แต่สกุล Joomla Translation Team - joomla.org
Senior Project Manager - Marvelic Engine Co.,Ltd.

  – ดร.สรณันท์ จิวะสุรัตน์ ผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนา สพธอ.

  – พรพรหม ประภากิตติกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ สานักความมั่นคงปลอดภัย สพธอ.

16:15 – 16.45 น.ประสบการณ์การบริหารจัดการ เว็บ อปท.1,000 ไซต์ กับวิธีป้องกัน - ภาณุภณ พสุชัยสกุล บรรณาธิการบริหาร นิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์

ดำเนินรายการโดย

สฤษดิ์เดช เทพไพฑูรย์ (คุณกั้ง) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ siampod.com

 

สามารถติดต่อสารองที่นั่งได้ที่ http://joomlatalk9.eventbrite.com หรือ http://www.joomla.or.th

 

แผนที่การเดินทาง

 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ICT LAW CENTER  ขอเชิญร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูล ของ สพธอ.

    * ท่านมีความพึงพอใจในช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมาย/คู่มือ/แนวปฏิบัติ ที่ สพธอ. จัดเตรียมไว้ มากน้อยเพียงใด