2016-08-30 18:19:25

ประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานที่เกี่ยวกับการจัดทำใบรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

Open Forum: ETDA ร่วมกับ สำนักมาตรฐาน สพธอ.

เปิดบ้านเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและพูดคุยหัวข้อ

ประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานที่เกี่ยวกับการจัดทำใบรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 13.30-16.30 น.

ณ ห้อง Open Forum ชั้น 21 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ อาคารบี ถนนพระรามเก้า กรุงเทพฯ

 

พัฒนาการทางเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้รูปแบบวิธีการในการติดต่อสื่อสารการรับส่งเอกสารและข้อมูลตลอดจนการทำธุรกรรมปรับเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น รวมถึงเอกสารหรือข้อความที่ได้มีการจัดทำหรือแปลงให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จึงได้มีการจัดทำมาตรฐานที่เกี่ยวกับการจัดทำหนังสือรับรองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ข้อความ XML สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแนวทางในการจำแนกประเภทและระบุหมายเลขไอดีของบริการภาครัฐ แบบฟอร์ม เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลอื่น ๆ เพื่อวางรูปแบบและพัฒนามาตรฐานที่เกี่ยวกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ประชาชนผู้ใช้บริการ และภาคเอกชนซึ่งจะเป็นการยกระดับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศต่อไป

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้

      (ร่าง) ข้อเสนอแนะฯ ว่าด้วยการจำแนกประเภทและระบุหมายเลขไอดีของบริการภาครัฐ:

 1. เพื่อเป็นแนวทางในการจำแนกประเภทและระบุหมายเลขไอดีของบริการภาครัฐ และแบบฟอร์ม/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
 2. เพื่อให้การแลกเปลี่ยนและประมวลผลข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สามารถอ้างอิงวัตถุ
  ทางสารสนเทศต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและมีมาตรฐาน

      (ร่าง) ข้อเสนอแนะฯ ว่าด้วยการใช้ข้อความ XML สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาน:

 1. เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ข้อความ XML สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 2. เพื่อกำหนดโครงสร้างของข้อความ XMLที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน

      (ร่าง) ข้อเสนอแนะฯ ว่าด้วยการจัดทำหนังสือรับรองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ :

 1. เพื่อเป็นแนวทางการจัดทำหนังสือรับรองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
 2. ลดค่าใช้จ่ายในการจัดทำและบริหารจัดการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบกระดาษ
 3. เพื่อช่วยส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมาตรฐานและน่าเชื่อถือ

13.30 – 14.00 น.        ลงทะเบียน ทานขนม จิบกาแฟ

14.00 – 14.15 น.        กล่าวแนะนำทักทาย

14.15 – 14.30 น.        แนะนำข้อเสนอแนะมาตรฐาน  ดาวน์โหลดเอกสาร

 • (ร่าง) ข้อเสนอแนะฯ ว่าด้วยการจำแนกประเภทและระบุหมายเลขไอดีของบริการภาครัฐ (CLASSIFICATION AND IDENTICATION OF GOVERNMENT SERVICES)
 • (ร่าง) ข้อเสนอแนะฯ ว่าด้วยการใช้ข้อความ XML สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาน (USING XML MESSAGE FOR ELETRONIC DOCUMENT EXCHANGE)
 • (ร่าง) ข้อเสนอแนะฯ ว่าด้วยการจัดทำหนังสือรับรองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (PAGE-BASED ELECTRONIC CERTIFICATE FORMAT)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อเสนอแนะฯ ได้ที่นี่

14.30 – 16.00 น.        ประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะมาตรฐาน

16.00 – 16.30 น.        สรุปการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะมาตรฐาน

วิทยากรผู้ร่วมอภิปรายและหารือ

 1. คุณศุภโชค จันทรประทิน        รองผู้อำนวยการ และรักษาการผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน
 2. คุณธิติกร ตระกูลศิริศักดิ์          รองผู้อำนวยการ และรักษาการผู้อำนวยการสำนักโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ
 3. คุณณัฐฑพัฒน์ โรจนศุภมิตร      นักวิเคราะห์ธุรกิจ สำนักมาตรฐาน
 4. คุณเฉลิมชัย บวรนันท์            นักวิเคราะห์ระบบ สำนักมาตรฐาน
 5. คุณพุทธิพร  หงษ์สุรกุล           วิศวกรซอฟต์แวร์ สำนักวิจัยและนวัตกรรม
 6. ผู้แทนจากสำนักกฎหมาย
 7. ผู้แทนจากสำนักวิจัยและพัฒนา

 

ผู้ดำเนินรายการ

 1. คุณสันต์ทศน์    สุริยันต์              ผู้ชำนาญการอาวุโส สำนักโครงการพิเศษ

 

สามารถติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ Email: [email protected]

 

แผนที่การเดินทาง


กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ICT LAW CENTER  ขอเชิญร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูล ของ สพธอ.

  * ท่านมีความพึงพอใจในช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมาย/คู่มือ/แนวปฏิบัติ ที่ สพธอ. จัดเตรียมไว้ มากน้อยเพียงใด