2015-08-31 11:04:02

Director Forum 1/2015 “IT Governance: The Time is Now!”

Director Forum 1/2015

IT Governance: The Time is Now!”

 

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ Thai Institute of Directors Association (IOD) เชิญชวนท่านกรรมการมาร่วมทำความเข้าใจกับ IT Governance และเรียนรู้บทบาทของท่านในการกำกับดูแลด้าน IT เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และส่งเสริมความสำเร็จในธุรกิจของท่าน ร่วมรับฟังความรู้และประสบการณ์ทางด้าน IT Governance จากวิทยากรทั้งในระดับสากล และในประเทศ ในงาน Directors Forum 1/2015

 

หัวข้อ             :         Directors Forum 1/2015 “IT Governance: The Time is Now!”

วันและเวลา      :         วันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 08.30 - 16.00 น.

สถานที่           :         ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมแกรนด์ เชอราตัน สุขุมวิท

คุณสมบัติ         :         ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมงานสำหรับกรรมการเท่านั้น

ค่าใช้จ่าย         :         สมาชิก IOD ไม่เสียค่าใช้จ่าย

                             ไม่ใช่สมาชิก IOD 5,000 บาท/คน (Include vat 7%)

 

เอกสารดาวน์โหลด

Brochure

กำหนดการ

 

ลงทะเบียนออนไลน์ Click Here

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ IOD หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ IOD หมายเลข 0 2955 1155 ต่อ 402 (คุณสาริณี)

 

นอกจากนี้ขอเชิญท่านกรรมการร่วมตอบแบบสำรวจของกรรมการในหัวข้อ “แนวปฏิบัติทางด้าน IT Governance ในประเทศไทย” เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการอภิปรายและจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องดังกล่าว  Click หรือตอบแบบสำรวจตามเอกสารแนบและส่งกลับมาที่ [email protected] 

 

แบบสำรวจ

 

สนับสนุนโดย

 

         

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ICT LAW CENTER  ขอเชิญร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูล ของ สพธอ.

    * ท่านมีความพึงพอใจในช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมาย/คู่มือ/แนวปฏิบัติ ที่ สพธอ. จัดเตรียมไว้ มากน้อยเพียงใด