2017-07-27 21:19:57

Disruptive Technology for Digital Service: Concerns and Solutions

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการหัวข้อ “เทคโนโลยีก้าวกระโดดเพื่อการบริการ: ข้อกังวลและทางออก (Disruptive Technology for Digital Service: Concerns and Solutions)” ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน  

ขอเชิญมาพูดคุยและค้นหาคำตอบเกี่ยวกับเทคโนโลยีก้าวกระโดด (Disruptive Technology) ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของการบริการในทุก ๆ ภาคส่วนและทำให้ผู้เล่นรายเดิมต้องสั่นสะเทือน

  • ทำอย่างไรเราจึงจะปรับตัวรับกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ อันหลากหลาย ที่กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการบริโภคได้?
  • สิ่งเหล่านี้จะนำความเป็นธรรมมาสู่ระบบเศรษฐกิจของเราหรือไม่?
  • เราจะคุ้มครองสภาพการจ้างงานรูปแบบใหม่ ๆ ได้อย่างไร?
  • กฎหมายจะเป็นอุปสรรคหรืออำนวยความสะดวกต่อการเปลี่ยนแปลงนี้?

 

ลงทะเบียนออนไลน์​ Click Here

ปิดรับลงทะเบียนภายในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมสัมมนา ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 ที่ www.law.tu.ac.th และ ictlawcenter.etda.or.th   

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานวิจัยและระดมทุน 02-6132109, 02-6132165 (คุณทัศนีย์ คุณศุภลักษณ์ คุณณหทัย คุณศุธัญ)

 

รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนสัมมนา หัวข้อ "เทคโนโลยีก้าวกระโดดเพื่อการบริการ : ข้อกังวลและทางออก (Disruptive Technology for Digital Service: Concerns and Solutions)"

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ICT LAW CENTER  ขอเชิญร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูล ของ สพธอ.

    * ท่านมีความพึงพอใจในช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมาย/คู่มือ/แนวปฏิบัติ ที่ สพธอ. จัดเตรียมไว้ มากน้อยเพียงใด