2015-02-16 11:49:43

Open Forum: ICT Law Center, a member of ETDA ร่วมกับ สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA) เปิดบ้านเชิญผู้สนใจเข้าร่วมพูดคุยหัวข้อ “กฎหมาย แนวปฏิบัติและจรรยาบรรณ ว่าด้วยการตรวจสอบช่องโหว่ระบบสารสนเทศ” (ควร/ไม่ควร ผิด/ไม่ผิด)

Open Forum: ICT Law Center, a member of ETDA

ร่วมกับ สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA) เปิดบ้านเชิญผู้สนใจเข้าร่วมพูดคุยหัวข้อ

 “กฎหมาย แนวปฏิบัติและจรรยาบรรณ ว่าด้วยการตรวจสอบช่องโหว่ระบบสารสนเทศ”
(ควร/ไม่ควร ผิด/ไม่ผิด)

วันเสาร์ที่ 21กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ ห้อง Open Forum ชั้น 21 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ อาคารบี ถนนพระรามเก้า กรุงเทพฯ
 

09.30 - 10.00 น.        ลงทะเบียน ทานขนมจิบกาแฟ

10.00 - 12.00 น.        ล้อมวงพูดคุย “กฎหมาย แนวปฏิบัติและจรรยาบรรณ ว่าด้วยการตรวจสอบช่องโหว่ระบบสารสนเทศ (ควร/ไม่ควร ผิด/ไม่ผิด)”

 

โดยมีประเด็นร่วมพูดคุย เช่น

  • การตรวจสอบช่องโหว่ระบบผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร มีสิทธิทำได้หรือไม่? 
  • หากพบช่องโหว่แล้วควรรายงานไปที่หน่วยงานใด? ควรอำพรางตัวผู้แจ้งหรือไม่? 
  • มีโอกาสถูกดำเนินคดีหรือไม่?
  • หน่วยงานรัฐทำได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือ? แล้วคนทั่วไปที่หวังดีทำแบบเดียวกันได้หรือไม่? สองมาตรฐานหรือไม่? ขอบเขตแค่ไหนที่ทำได้ แค่ไหนทำไม่ได้?

 

สามารถติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ 02-123-1207 ต่อ 90742 (คุณเพ็ญนภา) หรือ [email protected]

www.etda.or.th หรือ http://ictlawcenter.etda.or.th

*** หมดเขตวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ภายใน 16.00 น. ***

 

แผนที่การเดินทาง

 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ICT LAW CENTER  ขอเชิญร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูล ของ สพธอ.

    * ท่านมีความพึงพอใจในช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมาย/คู่มือ/แนวปฏิบัติ ที่ สพธอ. จัดเตรียมไว้ มากน้อยเพียงใด