2014-11-11 04:29:47

ICT Law Center เปิดโลก e-Contract ถกทำสัญญาอิเล็กทรอนิกส์อย่างไรให้มั่นใจ

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) โดย ICT Law Center จัดงานเสวนา ICT Law Center Forum : Open Forum for Public ในหัวข้อ “Online Consumer Protection on e-Contract” (ก่อน Click คิดก่อน : ทำสัญญาอิเล็กทรอนิกส์อย่างไรให้มั่นใจมากยิ่งขึ้น) เพื่อให้สังคมตระหนักและรู้เท่าทันการทำสัญญาที่เปลี่ยนจากกระดาษกลายเป็นอิเล็กทรอนิกส์ จากการทำธุรกรรมออนไลน์ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีหลายประเด็นทางกฎหมายที่ต้องทำความเข้าใจ

นายชาติชาย สุทธาเวศ รองผู้อำนวยการ ETDA ผู้เปิดเวทีสัมมนากล่าวว่า ETDA โดย ICT Law Center ได้สานต่อการเสวนา ICT Law Center Forum : Open Forum for Public อย่างต่อเนื่อง หลังจากเมื่อวันที่ 17 กันยายน ได้จัดเสวนาในหัวข้อ “เจาะประเด็น Internet Governance ในเวทีโลก เขาว่ากันอย่างไร ย้อนดูประเทศไทย โอกาส ธุรกิจ ความเสี่ยงในโลกออนไลน์” ไปแล้ว เป็นครั้งแรกไปแล้ว

เวทีเสวนาครั้งที่สองนี้ ได้เลือกหัวข้อเกี่ยวกับสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากการทำธุรกรรมออนไลน์มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นช่องทางการค้าที่ลดต้นทุน ประหยัดเวลา สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งยังสามารถขยายตลาดได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจากรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2557 (Internet User Profile 2014) โดย ETDA พบว่ามีผู้ซื้อสินค้าและบริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ตโฟน และแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ถึง 38.8% จากผู้ได้รับการสำรวจที่ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่เหล่านี้ นอกจากนี้ ยังพบว่า 42% จะซื้อสินค้าราคาสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท/ครั้ง และมูลค่าสูงสุดที่จ่ายมากกว่า 3,000 บาท/ครั้ง จะใช้บัตรเครดิตมากกว่าการโอนเงินผ่านธนาคาร แต่หากมูลค่าสูงสุดที่ต้องจ่ายไม่เกิน 3,000 บาท/ครั้ง จะใช้ช่องทางการโอนเงินผ่านธนาคารมากกว่าผ่านบัตรเครดิต

การซื้อขายออนไลน์ทำให้รูปแบบสัญญาเปลี่ยนจากกระดาษกลายเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่คู่สัญญาและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถทำสัญญารวดเร็วมากขึ้น ทำให้มีหลายประเด็นทางกฎหมายที่ต้องทำความเข้าใจ เช่น การเกิดขึ้นของสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ การพิจารณาข้อสัญญาในสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ ผลของการทำสัญญาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ตลอดจนเขตอำนาจศาลในการพิจารณาคดีที่เกิดจากการทำสัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิติกรรมสัญญาที่เกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาที่อยู่กันคนละประเทศ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและเกิดความเชื่อมั่น อันจะเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย

“ETDA ต้องขอขอบคุณ รศ. ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์ จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ.จุฑามาศ ถิระวัฒน์ จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณธนชาติ เจนสาธิต กรรมการสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย ที่ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันประสบการณ์จริงบนเวทีเสวนาครั้งนี้ และขอบคุณผู้เข้าเสวนาทุกท่านที่ให้ความสนใจและซักถามประเด็นต่างๆ สำหรับเวทีเสวนาหรือกิจกรรมอื่นๆ ของ ICT Law Center ต่อไปนั้นจะมีอะไรต่อบ้าง สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ www.etda.or.th นะครับ” นายชาติชาย กล่าวปิดท้าย

 

ชมภาพบรรยากาศในงานได้ที่ ETDA Channel

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ICT LAW CENTER  ขอเชิญร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูล ของ สพธอ.

    * ท่านมีความพึงพอใจในช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมาย/คู่มือ/แนวปฏิบัติ ที่ สพธอ. จัดเตรียมไว้ มากน้อยเพียงใด