2014-09-23 16:00:23

ETDA เปิดเวที ICT Law Center Forum เจาะ Internet Governance ในเวทีโลก เขาว่ากันอย่างไร

        เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) โดย ICT Law Center จัดงานเสวนา ICT Law Center Forum : Open Forum for Public ในหัวข้อ “เจาะประเด็น Internet Governance ในเวทีโลก เขาว่ากันอย่างไร ย้อนดูประเทศไทย โอกาส ธุรกิจ ความเสี่ยงในโลกออนไลน์” เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้ก้าวทันความเป็นไปในโลกอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวทีโลกที่ส่งผลกระทบต่อคนไทย และสร้างสังคมดิจิทัล (Digital Society) ที่น่าอยู่และสร้างสรรค์ รวมทั้ง ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้อยู่บนเศรษฐกิจฐานดิจิทัล (Digital Economy)
 
 
        นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA เผยว่า ETDA ได้จัดตั้ง ICT Law Center ขึ้น เพื่อให้เป็นศูนย์กลางเรียนรู้และแหล่งข้อมูลเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในรูปแบบที่ทันสมัยและครบวงจร เช่น แหล่งความรู้ออนไลน์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารพัฒนาด้านกฎหมาย ICT ผ่านทางเว็บไซต์ การจัดทำคู่มือประกอบการปรับใช้กฎหมาย ICT การให้บริการตอบข้อซักถามประเด็นด้านกฎหมาย ICT การจัดสัมมนาและฝึกอบรม การจัดกิจกรรมต่อยอดความรู้ต่างๆ รวมทั้ง การจัดเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญอันเป็นที่มาของเวทีที่จัดขึ้นในวันนี้
 
        สำหรับหัวข้อ “เจาะประเด็น Internet Governance ในเวทีโลก เขาว่ากันอย่างไร ย้อนดูประเทศไทย โอกาส ธุรกิจ ความเสี่ยงในโลกออนไลน์” ที่จัดขึ้นในวันนี้ เกิดขึ้นเนื่องจากอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2557 (Thailand Internet User Profile 2014) ของ ETDA พบว่า คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 32.3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็น 50.4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ดังนั้น การจัดเสวนาครั้งนี้จะกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้เรียนรู้ถึงความเป็นไปในโลกอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกิดขึ้นในเวทีต่างประเทศ ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อคนไทย อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างสังคมดิจิทัลที่น่าอยู่และสร้างสรรค์ และเพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลที่มีแผนผลักดันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้อยู่บนเศรษฐกิจฐานดิจิทัล จึงจำเป็นต้องวางรากฐานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม รวมทั้งภาคประชาชน

        เวทีเสวนาครั้งนี้ มี นายวรรณวิทย์ อาขุบุตร รองผู้อำนวยการ ETDA เป็นผู้เปิดเวทีเสวนาและยังได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในเรื่อง “ทำความรู้จักกับ Internet Governance ในเวทีโลก เขาว่ากันอย่างไร แล้วไทยเราจะทำอย่างไร เรื่องไกลตัวที่อยู่ใกล้เรา” นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นวิทยากรในเรื่อง “เนื้อหาบนอินเทอร์เน็ต จะกำกับหรือปล่อยเสรี?” ดร.จุมพล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ (อดีตหัวหน้าคณะผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรยา สิงห์สงบ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมเป็นวิทยากรในเรื่อง “ละเมิดหรือไม่? บนโลกออนไลน์กับ Creative Commons”

        “ETDA โดย ICT Law Center จะจัดกิจกรรมลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องค่ะ เพื่อเสริมสร้างทักษะและต่อยอดความรู้ให้แก่ส่วนรวม โดยเวทีเสวนาที่เราจะจัดต่อไปคือหัวข้อ “Online Consumer Protection on e-Contract” ในวันที่ 23 กันยายน นี้ ก็ขอเชิญผู้ที่สนใจในเรื่องสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ มาร่วมเวทีกับเราได้ โดยดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.etda.or.th ค่ะ” นางสุรางคณา กล่าวปิดท้าย

ชมภาพบรรยากาศในงานได้ที่ ETDA Channel

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ICT LAW CENTER  ขอเชิญร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูล ของ สพธอ.

    * ท่านมีความพึงพอใจในช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมาย/คู่มือ/แนวปฏิบัติ ที่ สพธอ. จัดเตรียมไว้ มากน้อยเพียงใด