2015-05-07 13:15:51

“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากเป็นกฎหมายกลางจะมีผลกระทบกับกฎหมายที่ใช้บังคับไปแล้วอย่างไรบ้าง”

Open Forum: ICT Law Center, a member of ETDA ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เปิดบ้านเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและพูดคุยหัวข้อ

“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากเป็นกฎหมายกลางจะมีผลกระทบกับกฎหมายที่ใช้บังคับไปแล้วอย่างไรบ้าง

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น.

ณ ห้อง Open Forum ชั้น 21 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ อาคารบี ถนนพระรามเก้า กรุงเทพฯ

 

09.30 - 10.00 น.        ลงทะเบียน ทานขนมจิบกาแฟ

10.00 - 12.00 น.        ร่วมพูดคุยร่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับผลกระทบในการบังคับใช้กฎหมาย ที่มีหลักในเรื่องดังกล่าวกับบรรดา Regulator

ในงานมีแจกร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... ที่มีการแก้ไขปรับปรุงในขั้นต้น

 

ลงทะเบียนออนไลน์ Click Here

หรือติดต่อสำรองที่นั่งที่ 02-123-1207 ต่อ 90742 (คุณเพ็ญนภา) หรือ [email protected]

www.etda.or.th หรือ http://ictlawcenter.etda.or.th

+++ พิเศษ +++ รอบบ่าย "ในโลก Internet of Things ชีวิตต้องปรับเปลี่ยนไปทางไหน จึงจะอยู่รอด : แนวคิดและมุมมองจากงาน RSA Conference 2015" ดูรายละเอียดได้ ที่นี่

 

หมายเหตุ : แต่งกายตามสบาย (Casual), กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

แผนที่การเดินทาง

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ICT LAW CENTER  ขอเชิญร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูล ของ สพธอ.

    * ท่านมีความพึงพอใจในช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมาย/คู่มือ/แนวปฏิบัติ ที่ สพธอ. จัดเตรียมไว้ มากน้อยเพียงใด