ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประเภทของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ หลักเกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. 2555

          คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินงานและเพิ่มความน่าเชื่อถือในผลทางกฎหมาย  เพื่อใช้ในการประเมินระดับผลกระทบของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกำหนดประเภทของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยยึดถือหลักการประเมินความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งแบ่งออกเป็นระดับเคร่งครัด ระดับกลาง และระดับพื้นฐาน โดยพิจารณาจากผลกระทบที่สำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ 
        (1) ผลกระทบด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน 
        (2) ผลกระทบต่อจำนวนผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่งนได้เสียที่อาจได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างการหรืออนามัย 
        (3) ผลกระทบต่อจำนวนผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับความเสียหายอื่นใดนอกจากข้อ (๒) และ 
        (4) ผลกระทบด้านความมั่นคงของรัฐ


กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ICT LAW CENTER  ขอเชิญร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูล ของ สพธอ.

    * ท่านมีความพึงพอใจในช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมาย/คู่มือ/แนวปฏิบัติ ที่ สพธอ. จัดเตรียมไว้ มากน้อยเพียงใด