ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2552

พระราชบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุ้มครองการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภันฑ์  โดยให้ความคุ้มครอง 3 ประการคือ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (Patent for Innovation), การออกแบบผลิตภัณฑ์  (Product Design) และ อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ (Petty Patent) โดยผู้ประดิษฐ์และผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์จะได้รับความคุ้มครองต่อเมื่อได้ทำการจดสิทธิบัตรตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัตินี้ เมื่อจดแล้วจะได้รับสิทธิรวมรวมถึงผลประโยชน์แต่เพียงผู้เดียวในการแสวงหาประโยชน์จากผลผลิตทางปัญญาของตน เพื่อส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาทำให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆเพิ่มขึ้น


กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ICT LAW CENTER  ขอเชิญร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูล ของ สพธอ.

    * ท่านมีความพึงพอใจในช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมาย/คู่มือ/แนวปฏิบัติ ที่ สพธอ. จัดเตรียมไว้ มากน้อยเพียงใด