ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. 2555

          คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสได้ออกประกาศกำหนดให้ สพธอ. เป็นหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกตามกฎหมายและมีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด


ICT LAW CENTER  ร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ ICT LAW CENTER
  1. ท่านมีความพึงพอใจกับการเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือไม่
  2. ท่านพอใจการใช้บริการส่วนใดมากที่สุด