ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. 2555

          คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสได้ออกประกาศกำหนดให้ สพธอ. เป็นหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกตามกฎหมายและมีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด


ICT LAW CENTER  ขอเชิญร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูล ของ สพธอ.

    * ท่านมีความพึงพอใจในช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมาย/คู่มือ/แนวปฏิบัติ ที่ สพธอ. จัดเตรียมไว้ มากน้อยเพียงใด