ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. 2555

          คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการรับรองระบบการพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หลักเกณฑ์ในการตรวจประเมินรับรองสิ่งพิมพ์ออกเพื่อให้สิ่งพิมพ์ออกนั้นมีความน่าเชื่อถือและสามารถใช้อ้างอิงแทนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้


ICT LAW CENTER  ขอเชิญร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูล ของ สพธอ.

    * ท่านมีความพึงพอใจในช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมาย/คู่มือ/แนวปฏิบัติ ที่ สพธอ. จัดเตรียมไว้ มากน้อยเพียงใด