ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. 2555

          คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการรับรองระบบการพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หลักเกณฑ์ในการตรวจประเมินรับรองสิ่งพิมพ์ออกเพื่อให้สิ่งพิมพ์ออกนั้นมีความน่าเชื่อถือและสามารถใช้อ้างอิงแทนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้


ICT LAW CENTER  ร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ ICT LAW CENTER
  1. ท่านมีความพึงพอใจกับการเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือไม่
  2. ท่านพอใจการใช้บริการส่วนใดมากที่สุด