2015-09-17 13:56:50

ETDA ออกโรงกระตุ้น IT Governance ภาคธุรกิจ ระบุผู้บริหารระดับสูงต้องเตรียมพร้อม

ETDA ออกโรงกระตุ้น IT Governance ภาคธุรกิจ ระบุผู้บริหารระดับสูงต้องเตรียมพร้อม

ETDA ชี้ IT Governance คือสิ่งสำคัญที่ภาคธุรกิจต้องตระหนัก วางแนวทางรองรับ และนำมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจ ลดความเสี่ยงทางไซเบอร์ที่มากับเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ขณะเดียวกันจับมือสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สำรวจความพร้อม และแนวคิดผู้บริหารระดับสูงในองค์กรธุรกิจ เล็งกระตุ้นภาคเอกชนให้ตื่นตัว พร้อมให้การสนับสนุนการใช้ IT Governance ในองค์กรเพื่อประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมโดยสมบูรณ์

จากความสำคัญของ IT Governance สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที ได้ร่วมกับ สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จัดการประชุม Director Forum 1/2015 ในหัวข้อ “IT Governance: The Time is Now!” เพื่อกระตุ้นให้กรรมการบริษัทไทยตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT ที่มีต่อผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงผลักดันให้กรรมการให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT Governance มากขึ้น เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา โดยมี สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ "IT Trends: What's Next for Thailand?"

สุรางคณา

สุรางคณา กล่าวว่า จากแผนงานของภาครัฐที่มุ่งผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล และการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นที่ชัดเจนว่า IT และเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ที่กำลังจะมาถึง ถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาธุรกิจของประเทศ ความพร้อมด้าน IT และแนวการปฏิบัติด้าน IT Governance ถือเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีที่จะชี้วัดศักยภาพ ความพร้อม ความได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางธุรกิจของประเทศเป็นอย่างดี

จากรายงาน Global Competitive Report ปี 2013-2514 ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 31 จากจำนวน 144 ประเทศทั่วโลก ในขณะที่รายงาน Network Readiness Index ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ในการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจที่ศึกษาและจัดทำโดย World Economic Forum ระบุว่าการเตรียมความพร้อมด้าน ICT ในการดำเนินธุรกิจของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 67 จากจำนวน 148 ประเทศทั่วโลก หรือปรับตัวขึ้นมา 7 อันดับ ขณะที่ความสามารถในการพัฒนาในด้าน ICT (ICT Development Index) เพื่อผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 91 จาก 143 ประเทศทั่วโลก ดังนั้น ETDA จึงเห็นว่าการกระตุ้นให้เกิดการตระหนักรู้ และเท่าทันในด้านเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ตลอดจนความสำคัญของ IT Governance ในกลุ่มผู้บริหารระดับสูงขององค์กรธุรกิจจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเพิ่มความพร้อม และความได้เปรียบทางการแข่งขันทั้งในระดับเศรษฐกิจ และในระดับประเทศ

“ETDA ต้องการกระตุ้นให้ผู้บริหารระดับสูงตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยี และความเสี่ยงในรูปแบบใหม่ รวมทั้ง IT Governance ในบริบทที่ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญมากขึ้น สิ่งที่ ETDA มองเห็น คือการมาถึงของเทคโนโลยีใหม่ที่จะเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคตอันใกล้ อาทิ IoT หรือ Internet of Things ที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดสามารถออนไลน์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้าหากัน ระบบคลาวด์ (Cloud) ที่เราอาจต้องตั้งคำถามว่าจะใช้งานอย่างไร ไปจนถึงซอฟต์แวร์แบบสมองฝังกลที่ช่วยในเรื่องการเปลี่ยนทุกอย่างเป็นดิจิทัล การทำ Mobile Banking การชำระเงินในรูปแบบที่มาแรง การสร้างระบบนิเวศดิจิทัล (Digital Ecosystem) เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจนการเข้าใจถึงความเสี่ยง และการป้องกันในด้าน Cybersecurity ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นอีกก้าวของพันธกิจที่ ETDA กำลังดำเนินการผลักดัน” สุรางคณา กล่าว

 

ในการเข้าใจถึงแนวคิดและภาพรวมของการเตรียมความพร้อมด้าน IT Governance เพื่อการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคธุรกิจอย่างเหมาะสมได้ชัดเจน ETDA ได้ร่วมกับ IOD สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้าน IT Governance ในประเทศไทย (IT Governance Practices in Thailand) โดยมุ่งเป้าหมายไปที่ผู้บริหารระดับสูง (Executive Director) ที่มีอายุเฉลี่ยในช่วง 40-50 ปี จำนวน 140 คนในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง ทรัพยากร และบริการเป็นส่วนใหญ่

 

จากการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กรธุรกิจ พบว่าผู้บริหาร 78 % เห็นว่า IT Governance มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการเติบโตทางธุรกิจ เพียงแต่ผู้บริหารส่วนใหญ่ 85 % มีความรู้ในเรื่องนี้ในระดับน้อย ถึงปานกลางเท่านั้น และยังไม่มีแผนที่จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุมผู้บริหาร อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ 84 % เห็นว่าการจัดให้มีผู้บริหารที่มีความรู้ด้าน IT Governance หรือการจัดหาผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Chief Technology Officer) รวมไปถึงการว่าจ้างที่ปรึกษาด้าน IT เป็นเรื่องจำเป็น เพื่อเป็นการเตรียมโครงสร้างเพื่อรองรับการบริหารด้าน IT Governance ที่มีประสิทธิภาพ

 

อย่างไรก็ตาม มีเพียง 24 % เท่านั้นที่ระบุว่าได้กำหนดให้เรื่อง IT Governance เป็นหนึ่งในวาระการพิจารณาในที่ประชุมผู้บริหาร ในขณะที่อีก 20 % อยู่ระหว่างการพิจารณาในการกำหนดเรื่องดังกล่าวให้อยู่ในวาระการประชุม ซึ่งข้อมูลดังกล่าวถือเป็นแนวโน้มที่ดี สอดคล้องกับรายงานผลสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารต่อประเด็นการกำกับดูแลกิจการ แนวโน้มเศรษฐกิจ และกฎระบียบภาครัฐ ปี 2558 ของ IOD ซึ่งพบว่าในอนาคตที่ประชุมผู้บริหารองค์กรจะให้เวลาและความสำคัญต่อการประชุมในเรื่องความเสี่ยงทางด้านไอที และการรักษาความปลอดภัยบนไซเบอร์ (Cyber Security) มากขึ้นถึง 45 %

 

“จากการสำรวจดังกล่าว ETDA ในฐานะขององค์กรที่มีหน้าที่ในกระกระตุ้นให้เกิดการนำ IT Governance เข้าไปใช้ในภาคธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุด พร้อมสนับสนุนผู้บริหารระดับสูงในองค์กรให้ตระหนักรู้และเข้าใจ เพื่อการวางแผนการดำเนินงานด้าน IT ในองค์กรเพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างสมบูรณ์แบบ เพราะแนวปฏิบัติด้าน IT Governance คือสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อภาคธุรกิจที่ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมประสิทธิภาพ เพื่อช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เนื่องจากไม่เพียงทำให้เกิดการบริหารและการบูรณาการที่เป็นระบบ ยังสามารถลดความเสี่ยง ลดความซ้ำซ้อนด้านการลงทุน ทั้งยังสามารถช่วยต่อยอดธุรกิจ ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า หรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป” สุรางคณา กล่าวทิ้งท้าย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ICT LAW CENTER  ขอเชิญร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูล ของ สพธอ.

    * ท่านมีความพึงพอใจในช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมาย/คู่มือ/แนวปฏิบัติ ที่ สพธอ. จัดเตรียมไว้ มากน้อยเพียงใด