ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวทางการใช้บริการคลาวด์ พ.ศ. 2562

ปัจจุบันผู้ให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์อย่างแพร่หลาย โดยใช้บริการคลาวด์ (Cloud Computing) เป็นเทคโนโลยีพื้นฐานในการให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงมีประกาศประกาศ เรื่อง แนวทางการใช้บริการคลาวด์ พ.ศ. 2562 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการแบบคลาวด์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความมั่นคงปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล


กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ICT LAW CENTER  ร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ ICT LAW CENTER
  1. ท่านมีความพึงพอใจกับการเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือไม่
  2. ท่านพอใจการใช้บริการส่วนใดมากที่สุด