ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวทางการใช้บริการคลาวด์ พ.ศ. 2562

ปัจจุบันผู้ให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์อย่างแพร่หลาย โดยใช้บริการคลาวด์ (Cloud Computing) เป็นเทคโนโลยีพื้นฐานในการให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงมีประกาศประกาศ เรื่อง แนวทางการใช้บริการคลาวด์ พ.ศ. 2562 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการแบบคลาวด์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความมั่นคงปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล


ICT LAW CENTER  ขอเชิญร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูล ของ สพธอ.

    * ท่านมีความพึงพอใจในช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมาย/คู่มือ/แนวปฏิบัติ ที่ สพธอ. จัดเตรียมไว้ มากน้อยเพียงใด