หลักสูตร Train the Trainer

ศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT Law Center ภายใต้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. มีเป้าหมายเพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ให้กับสายกระบวนการยุติธรรมด้านกฎหมายไอซีทีที่ต้องมีความเข้าใจความรู้พื้นฐานและความรู้เชิงลึก เพื่อประโยชน์ทั้งในขั้นตอนของผลทางกฎหมายของธุรกรรมทางออนไลน์ที่ทำ, ความน่าเชื่อถือของธุรกรรมเหล่านั้น การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานดิจิทัล และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการสนับสนุนให้เกิด e-Court ซึ่งหากยังไม่มีระบบที่สมบูรณ์ และสายกระบวนการยุติธรรมไม่มีความเข้าใจ ก็จะยังคงทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นว่าการทำธุรกรรมทางออนไลน์หรือการทำธุรกรรมในรูปดิจิทัล จะมีผลทางกฎหมายหรือไม่ ทำให้ยังจำเป็นต้องคงทั้งระบบกระดาษ ควบคู่กับระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบดิจิทัล อันเป็นภาระและต้นทุนทางเศรษฐกิจมหาศาลในแต่ละปี ดังนั้น หลักสูตร Train the Trainer จึงเป็นการบ่มเพาะบุคคลที่มีพื้นฐานความรู้ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อกระบวนการยุติธรรม ให้เป็นเหมือน "แพทย์เฉพาะทาง" ที่สามารถขยายความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรในสายงานกฎหมาย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้เข้าใจอย่างแท้จริงต่อไป


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

 • หลักสูตรระดับบริหาร

  หลักสูตรอบรมระดับผู้บริหารเป็นการจัดอบรมให้แก่ผู้บริหารระดับต้นของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทางสายกฎหมาย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก ในแนวทางและเจตนารมณ์แห่งกฎหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 • หลักสูตรระดับบริหารระดับสูง

  หลักสูตรระดับบริหารระดับสูงเป็นการจัดอบรมให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ โดยมีเป้าประสงค์เบื้องต้นในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนการนำกฎหมายไปบังคับใช้ ประยุกต์ใช้ และนำสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

 • หลักสูตรระดับพื้นฐาน

  การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่สนใจเป็นเสมือนการปูพื้นฐานให้ประชาชนทั้งที่มีบทบาทเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ตาม ได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และการป้องกัน

ICT LAW CENTER  ร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ ICT LAW CENTER
 1. ท่านมีความพึงพอใจกับการเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือไม่
 2. ท่านพอใจการใช้บริการส่วนใดมากที่สุด