สนช. คืออะไร ?

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ประกอบด้วย สมาชิกจำนวน 220 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ถวายคำแนะนำ ซึ่งสมาชิกเหล่านี้ประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ความสามารถและความหลากหลายจากภาคส่วนต่าง ๆ โดยทำหน้าที่เป็นรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 บัญญัติให้สนช. มีอำนาจหน้าที่ สรุปได้ดังนี้

 1. การกลั่นกรองออกกฎหมาย
 2. การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
 3. การาพิจารณาให้บุคคลดำรงตำแหน่งและถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง
 4. การให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ
 5. การรับฟัง รับทราบ ตลอดจนการให้ความเห็นบางเรื่องที่เข้าสู่การพิจารณา
 6. การปฏิรูปประเทศ อันเป็นภารกิจที่ซ่อนในอารัมภบทของรัฐธรรมนูญ
 7. การสร้างความปรองดอง อันเป็นภารกิจที่ซ่อนในอารัมภบทของรัฐธรรมนูญ เช่น การทำความเข้าใจ การชี้แจง การพบชาวบ้าน
 8. การทำความเข้าใจกับประชาชนทั้งเรื่องการปรองดอง และเรื่องอื่น ๆ
 9. การต่างประเทศ โดยการช่วยทำความเข้าใจ สร้างความเข้าใจ ให้แก่ประเทศ เขตเศรษฐกิจ องค์กร สมัชชาต่าง ๆ พบปะผู้แทนต่าง ๆ เพื่อให้ชาวโลกเข้าใจสถานการณ์ของประเทศไทย
 10. กิจการอื่นเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

ดังนั้น เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นการรองรับนโยบาย Digital Economy ทั้ง 5 ด้าน อันได้แก่ การพัฒนา Hard Infrastructure การพัฒนา Soft Infrastructure การพัฒนา Service Infrastructure การส่งเสริม Digital Economy และการพัฒนา Digital Society นั้น ICT Law Center จึงได้รวบรวมและสรุปสาระสำคัญของร่างกฎหมายต่าง ๆ ที่เสนอ สนช. 2557 แม้ว่าจะมีหลายฉบับไม่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยตรงก็ตาม แต่กฎหมายบางฉบับก็มีความเชื่อมโยงกันซึ่งไม่สามารถตัดออกได้และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้ครอบคลุมด้านต่าง ๆ อีกด้วย

ข้อมูลอ้างอิง
 • จุลนิติ ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ.2557, สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 • บรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทของสนช.กับการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืน” โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอำบีช จ.เพชรบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557
 • สภานิติบัญญัติแห่งชาติ -- บทบาทอำนาจหน้าที่
ICT LAW CENTER  ร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ ICT LAW CENTER
 1. ท่านมีความพึงพอใจกับการเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือไม่
 2. ท่านพอใจการใช้บริการส่วนใดมากที่สุด