2014-07-30 21:08:02

ETDA ร่วมเวทีสัมมนา Turn Back Crime Public Awareness กับ INTERPOL Thailand

          เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) เข้าร่วมพิธีเปิดการสัมมนารณรงค์ให้ประชาชนหันหลังให้อาชญากรรม (Turn Back Crime Public Awareness) ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานกลางตำรวจสากลแห่งประเทศไทย (INTERPOL Thailand)

          การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นตามนโยบายขององค์การตำรวจสากลในการแสวงหาความร่วมมือจากภาคเอกชนและประชาชนเพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติที่เป็นภัยคุกคามร้ายแรงที่สุดในศตวรรษนี้ ซึ่งโครงการรณรงค์นี้ไม่เพียงจัดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น แต่องค์การตำรวจสากลได้เชิญชวนให้ประเทศสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 190 ประเทศจัดขึ้นพร้อมกันในเดือนมิถุนายน 2557

          ผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ ประกอบด้วยภาคเอกชนและข้าราชการตำรวจร่วมกัน ซึ่งทางภาคเอกชน ได้แก่ ผู้แทนจากธนาคารและสถาบันการเงินซึ่งเป็นภาคส่วนที่มีความอ่อนไหวและน่าจะมีข้อมูลมากที่สุดเกี่ยวกับอาชญกรข้ามชาติที่จะร่วมแบ่งปันกับตำรวจในอนาคต สำหรับในส่วนของข้าราชการตำรวจนั้น เป็นข้าราชการตำรวจที่รับผิดชอบด้านกิจการต่างประเทศจากกองบัญชาการและภาคต่างๆ รวมทั้งนักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปี 3 และ 4 จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

          ภายในงานมีการบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้เรื่องอาชญากรรมข้ามชาติและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสังคมและประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการรวมตัวของประชาคมอาเซียนในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า และมีการจัดนิทรรศการของศูนย์ประสานงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ (Transnational Crime Coordination Centre) โดยนำเอาเทคโนโลยีการรวบรวมข้อมูลอาชญากรรมแบบ CMIS (Case Management and Intelligent System) มาแสดงให้ดูว่าสามารถสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนตำรวจฝ่ายปฏิบัติการได้อย่างไร นอกจากนี้ สำนักงานกลางตำรวจสากลประเทศไทยยังแจ้งอีกว่า ในอนาคตข้างหน้านั้น ระบบตรวจหนังสือเดินทางเข้าออกประเทศจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลหนังสือเดินทางหายและถูกลักขโมยขององค์การตำรวจสากลเพื่อเป็นการป้องกันอาชญากรข้ามชาติที่หลบหนีหรือมาใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำผิดอีกด้วย มาตรการทั้งหลายเหล่านี้ก็เพื่อเป็นการรองรับภัยอาชญากรรมข้ามชาติที่คาดว่าน่าจะขยายตัวอย่างมาก หลังการรวมตัวของประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นพร้อมกันภายในเดือนมิถุนายนนี้

          ปัจจุบัน ETDA และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ร่วมมือกันในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเทคนิคด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงพัฒนามาตรฐานการตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีกลไกในการปกป้อง ป้องกัน หรือรับมือกับสถานการณ์ด้านภัยคุกคามหรือความเสี่ยงบนไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของประเทศและสังคม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ICT LAW CENTER  ขอเชิญร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูล ของ สพธอ.

    * ท่านมีความพึงพอใจในช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมาย/คู่มือ/แนวปฏิบัติ ที่ สพธอ. จัดเตรียมไว้ มากน้อยเพียงใด