ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

พระราชบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ให้ความคุ้มครองเครื่องหมาย 4 ประเภท คือ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วม เพื่อบ่งบอก จำแนก และแยกให้เห็นว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างจากสินค้าของผู้อื่น ซึ่งการได้มาซึ่งสิทธิความคุ้มครองนั้นสามรถได้มา 2 ทางคือ ได้มาโดยการใช้ และการได้มาโดยจดทะเบียน พระราชบัญญัตินี้ยังได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาในการรับจดเครื่องหมายการค้า รวมถึงสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า และอายุความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าอีกด้วย 


ICT LAW CENTER  ร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ ICT LAW CENTER
  1. ท่านมีความพึงพอใจกับการเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือไม่
  2. ท่านพอใจการใช้บริการส่วนใดมากที่สุด