ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. 3/2552 เรื่อง นโยบายและมาตราการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ ในการประกอบธุรกิจของผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

          ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีมาตราฐานในการกำหนดนโยบายและมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศในการประกอบธุรกิจของผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 ซึ่งต้องพิจารณาถึงลักษณะของธุรกิจดังกล่าวนั้นด้วย
          อีกทั้งทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทอนิกส์เพื่อให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ ปลอดภัย ถูกต้อง และให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ  โดยมีสาระสำคัญในการควบคุมการเข้าถึง และการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้ การรักษาความลับของข้อมูล และความถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การรักษาสภาพพร้อมใช้งานของการให้บริการ รวมถึงการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ

 


ICT LAW CENTER  ร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ ICT LAW CENTER
  1. ท่านมีความพึงพอใจกับการเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือไม่
  2. ท่านพอใจการใช้บริการส่วนใดมากที่สุด