ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. 1/2552 เรื่อง การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ตามบัญชี ก ที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนให้บริการ

         ประกาศฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดประเภทของการให้บริการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามบัญชี ก ในการใช้ซื้อสินค้า หรือรับบริการเฉพาะอย่างตามรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจากผู้ขายสินเค้าหรือผู้ให้บริการเพียงรายเดียว โดยเป็นธุรกิจบริการที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนการให้บริการ ซึ่งธุรกิจดังกล่าวต้องไม่เป็นการแสวงหากำไรจากการออกบัตรดังต่อไปนี้ บัตรโดยสารสาธารณะ บัตรโทรศัพท์สารธารณะ บัตรชำระค่าผ่านทางสาธาณะ บัตรชำระคาอาหารหรือเครื่องดื่มในศูนย์อาหาร


ICT LAW CENTER  ร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ ICT LAW CENTER
  1. ท่านมีความพึงพอใจกับการเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือไม่
  2. ท่านพอใจการใช้บริการส่วนใดมากที่สุด