ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองสำหรับผู้ประกอบธุรกิจให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554

          คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ออกประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณารับโทษทางปกครองสำหรับผู้ประกอบธุรกิจให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในกรณีที่เห็นว่าการกระทำของผู้ที่ถูกกล่าวหานั้นมีมูลที่ควรจะได้รับโทษทางปกครอง โดยประกาศฉบับนี้ได้ให้รายละเอียดในวิธีพิจารณาการดำเนินการทางปกครอง คำสั่งโทษปรับ การกำหนดลงโทษปรับ และการบังคับโทษปรับทางปกครอง รวมถึงวิธีการในการรับจ่ายเงินจากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยคำสั่งปรับทางปกครอง และเรื่องการแจ้งเตือนให้ชำระค่าปรับทางปกครองนั้นให้ใช้ตามแบบ ทปค.๑และ ทปค.๒ ตามท้ายประกาศฉบับนี้ 


ICT LAW CENTER  ร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ ICT LAW CENTER
  1. ท่านมีความพึงพอใจกับการเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือไม่
  2. ท่านพอใจการใช้บริการส่วนใดมากที่สุด